Det må jo finnes noe i lovverket vårt som kan påvirke Helse Nords rasering av tilbudene her i Vesterålen og Lofoten. Jeg mener jo det står sort på hvitt:

 PASIENTRETTIGHETSLOVEN

«Formålet med loven er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet, jf. § 1-1. Loven har også som formål å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, samt bidra til å fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.»

Formål :

«Psykisk helsearbeid skal bidra til at personer med psykiske lidelser kan mestre sin hverdag, og bli selvhjulpne så langt det er mulig. Tiltak og tjenester som tilbys forutsettes å være samordnet innsats fra tverrfaglig team, og ikke minst et tilbud som er i brukernes nærmiljø. Dette er i tråd med LEON-prinsippet (Lavest effektive omsorgsnivå) som har vært en viktig prinsipp for tilbudet til mennesker med psykiske lidelser»