Til medlemmer av teknisk utvalg i Hadsel kommune.

Beklager at dere får dette brevet umiddelbart før møtet i Teknisk utvalg.

Jeg er vel ingen formell høringsinstans, men som borger av Hadsel regner jeg med at jeg har rett, og jeg føler det også som en plikt, til å uttale meg.

For fire år siden vedtok kommunestyret en plan for miljøgate i Markedsgata. Den bestemte blant annet at gata skulle være enveiskjørt, at det skulle bli bredere fortau med plass for gatemøbler og sykkelstativ, at det skulle anlegges nye grøntområder blant annet for å ta unna økte mengder overvann, at det skulle bli sykkelvei langs gata, gatevarme, og bilparkering bare på den ene sida av gata. Nå blir så godt som hele miljøgate-planen fra 2019 dumpet iflg. teknisk sjef i intervju  BLV 08.02.

At man ikke har økonomi til å fullføre miljøgateprosjektet  har jeg stor forståelse for. At man kullkaster planene fullstendig, stiller jeg meg derimot tvilende til. Jeg meiner det er viktig  at man tenker langsiktig, og med omhu,  når det er snakk om å ruste opp for nær 40 millioner.

Det synes jeg ikke man gjør i søknaden datert 25.01.2024,  om dispensasjon fra reguleringsplan SM 60.

I dispensasjons- søknaden står det bl. a. under rehabilitering

«….I forbindelse med rehabilitering av VA anlegget langs Markedsgata vil der også bli etablert ny vei og fortau etter nye tegninger……» Det betyr at det koster.

Jeg skjønner ikke at det da skal være saklig grunn til å fravike planen om ett felts kjøreveg. Økt veggbredde for to kjørefelt gjør at fortauene skal gjøres smalere og ikke gi plass til møblering/sykkelstativ .Man vil heller ikke ha sykler i Markedsgata, med følgende begrunnelse: « Bakgrunnen for denne dispensasjonen er at siden det søkes om endring fra ett kjørefelt til to kjøre felt langs Markedsgata, (punkt 1.1.-Kjørevei.) så der er hverken behov eller plass til å etablere sykkelveg. Her blir jo tillegg økt trafikk gjennom Markedsgata, så det er ikke forenelig med sykkelvei langs strekningen lenger».

I kommunedirektørens oppsummering innrømmes det at

  • Bevegelseshemmedes interesser blir ikke like godt ivaretatt sammenlignet med miljøgatekonseptet,

Han sier også, om fordelene.

  • En restaurert gate vil gi særdeles gode visuelle og funksjonelle kvaliteter.

  • Bedrer forhold for myke trafikanter.

Jeg sier ja vel, og hvordan om fordelene?

Argumentasjonen for dispensasjonen  er tidvis  bemerkelsesverdig.

Jeg tror man står i fare for å helle barnet ut med badevannet. Det kan man vel ikke gjøre med en kostnad på nær 40 millioner??