Denne uttalelsen er utarbeidet i forbindelse med ei fellessamling for styrene i pensjonistforeningene i Vesterålen og Lødingen - torsdag 8. juni 2023, på Myre.

Pensjonistforeningene i Vesterålen og Lødingen har med stor bekymring registrert signalene fra styret i Helse Nord om vurdering av endringer i lokalsykehusenes funksjons- og oppgavefordeling, som vi oppfatter å lede hen til sentralisering av oppgaver.

Vi finner det vanskelig å forstå at det skal være regjeringens ønske å redusere tilbudet ved lokalsykehusene her i nord, med de store avstander mellom sykehusene og de allerede store avstandene mellom sykehusene og befolkningen som sykehusene skal betjene. Dette vil bryte med alle politiske mål om god helsetjeneste der folk bor.

Vi vil rette fokuset på at sentralisering av vitale tjenester vil svekke helsetilbudet for alle – og i særdeleshet for eldre pasienter som allerede i dagens system kan ha store utfordringer knyttet til reisevei, logistikk og oppfølging. For mange eldre er det allerede i dag krevende, og ofte kanskje altfor krevende, å måtte koordinere og organisere ulike sykehusbesøk og undersøkelser hos fastlege. Timebestilling, bestilling av transport og alle praktiske ting som må ordnes ved sykehusopphold, blir ikke enklere med framskreden alder og i en sykdomssituasjon.

Pensjonistforeningene har fulgt utviklingen av helsetjenestene gjennom lang tid. Med tilfredshet har vi merket oss de faglige anbefalinger om å bygge opp nære tilbud, det være seg sykehustjenester og andre helsetjenestetilbud. I denne sammenheng har vi notert oss den erfaring, at hvis man må være innlagt på sykehus over tid, har det stor betydning for pasientens følelse av trygghet og for behandlingseffekten, når behandlingen foregår i et lokalsykehus og derved muliggjør at man ofte får besøk av familie og venner.

Vi kjenner til at det allerede i dag er utfordrende når pasienter transporteres mellom sykehus og hjem så altfor tidlig i et behandlingsforløp, som følge av «Samhandlingsreformen». Helsesektoren står overfor utfordringer både når det gjelder økonomi og rekruttering av fagpersonell, men vi mener at et lokalsykehus i et samhandlingsperspektiv har størst mulighet til å få et godt og nært samarbeid med de lokale fastlegene og den øvrige helsetjeneste i kommunene og finne den løsning som best tjener pasientene.

Vi frykter at resultatet av sentralisering av sykehustjenester vil gi dårligere eller manglende behandling, og en betydelig økt belastning på de lokale helsetjenester i våre kommuner.

Vi anmoder kommunene i regionen, hver enkelt og sammen i de regionale samarbeidsorganene, om å kjempe for vårt lokalsykehus og likeså påvirke Helse Nord til å legge bort det som måtte være av skisser til sentralisering av tjenester.

Fra vår side vil vi følge nøye med hva Helse Nord foretar seg og holde oppe trykket for å beholde de livsviktige tjenester som lokalsykehuset vårt på Stokmarknes har i dag.

Uttalelsen er undertegnet av disse foreningene:

Andenes Pensjonistforening, leder Åshild Myre

Sør-Andøy Pensjonistforening, leder John A Helmersen

Sigerfjord & Omegn Pensjonistforening, leder Åshild Mikalsen

Lødingen Pensjonistforening, leder Solveig Sande

Eidsfjord Pensjonistforening, leder Lillian Grøsnes

Bø Pensjonistforening, leder Finn E.J. Nyheim

Straume Pensjonistforening, leder Charles Johnsen

Sortland Pensjonistforening, kasserer Sveinung Andersen

Maurnes og Omegn Pensjonistforening, leder Mossa Nilsen

Hadsel Pensjonistforening, leder Anne Karine Innbjør

Øksnes Pensjonistforening, leder Staale Meløy