Norge har lang og god tradisjon for å ta imot flyktninger som trenger beskyttelse. Det skal vi fortsette med. Men det viktigste vi gjør er å bidra til at flyktningene kommer seg i jobb og kan forsørge seg selv.

Den største utfordringen for næringslivet akkurat nå er mangel på arbeidskraft. Samtidig står alt for mange utenfor arbeidslivet. Noen fordi de ikke har fullført videregående eller har helseutfordringer. Men mange fordi de ikke har de kvalifikasjonene som arbeidslivet etterspør. Dette gjelder i for stor grad innvandrere, særlig dem som har bodd kort tid i Norge. For Høyre er det helt grunnleggende at mennesker som innvandrer til Norge også må bli en del av det norske samfunnet. De som kan jobbe, skal jobbe!

Vi som samfunn har ansvar for å inkludere flest mulig gjennom blant annet språkopplæring, formell kvalifisering, opplæring i samfunnskunnskap og norske verdier og deltagelse i sivilsamfunnet. Det krever mye av både lokalsamfunnet, kommunen og arbeidsgivere. Men det vil alltid kreve mest av den enkelte innvandrer. Høyre mener at det å stille tydelige krav og forventninger, er å bry seg om den enkelte. Samtidig må vi sørge for at vi ikke tar imot flere til Norge enn vi klarer å integrere.

Det er ingen grunn til verken å skjønnmale eller svartmale integreringsresultatene i Norge. Flere piler peker i riktig retning. Norskfødte med innvandrerforeldre gjør en imponerende sosial reise i utdanningssystemet. Flere fullfører videregående skole, og av dem er det en større andel som begynner i høyere utdanning enn i befolkningen for øvrig. Andregenerasjons innvandrere har også vesentlig høyere arbeidsdeltagelse enn sine foreldre.

Høyre vil jobbe med å finne enda bedre løsninger for å få flere inn i arbeid og inkludert i det norske samfunnet. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å gjøre introduksjonsprogrammet bedre. Innvandrere som kommer til Norge må lære norsk og grunnleggende norske verdier som likestilling, ytringsfrihet og trosfrihet. Det må stilles kvalitetskrav til norskundervisningen til tilbys.

Vi må også sette i verk tiltak som faktisk har resultater. For eksempel bør vi sørge for at flere får mulighet til å ta et fagbrev, slik at de kan få en varig tilknytning til arbeidslivet, og dermed bli selvforsørgende. Alle må sikres retten til å leve livet sitt som den de er uten press, tvang eller negativ sosial kontroll. Da må vi blant annet ha flere minoritetsrådgivere og et godt hjelpeapparat for de som er utsatt.

For Høyre er det viktig at alle som kan jobbe, faktisk jobber. Derfor må vi også stille krav. Det er å bry seg om den enkelte.