Uten livet i havet, fjordene og elvene ville norskekysten ligge øde. I tusenvis av år har norsk kystnatur vært en tilsynelatende uuttømmelig kilde til velstand, bosetting og liv. Men nå er vi i ferd med å forstyrre den skjøre balansen i disse økosystemene.Antallet oppdrettslaks i merdene er tusen ganger større enn antallet villaks i elvene. Enorme mengder forurensing og kjemikalier havner i fjordene. Rømt oppdrettslaks blandes med villaksbestander som har utviklet sin genetiske egenart gjennom utallige generasjoner. Innsiget av villaks til norskekysten er halvert siden 80-tallet. Utviklingen er livsfarlig for både villaksen og for de som skal leve langs kysten i fremtiden. Vi risikerer at evigvarende ressurser og tusenårige høstingstradisjoner ofres på oppdrettsindustriens alter.Derfor trenger Norge en ekte miljøreform i oppdrettsnæringa. En reform som avvikler drift i åpne, forurensende merder og sørger for at all oppdrettsvirksomhet drives på naturens premisser. Som erkjenner at det en grunnleggende forskjell på verdien av levende natur gir og gir helt av seg selv - og en industribasert kunstig oppdrettsnæring som kanskje bare skal være her i noen få generasjoner. Derfor har vi i Miljøpartiet De Grønne levert et stortingsforslag om en ekte miljøreform i oppdrettsnæringa. Her foreslår vi blant annet;1. Ingen nye konsesjoner uten lukket teknologi. 2. Plan for overgang til lukkede løsninger på dagens anlegg.3. Påby merking av oppdrettslaks slik at rømt laks kan spores.4. Nytt system for miljøregulering av næringen som inkluderer alle vesentlige miljø og dyrevelferdsproblemer. 5. Flere genbanker for å sikre at ingen villaksbestander går tapt.6. Forby giftig kobberimpregnering og kitinhemmere.Forslaget skal opp i Stortinget til høsten. I mellomtiden trenger vi hjelp til å få med oss stortingsflertallet på en ny oppdrettspolitikk som tar vare på villfisken og naturen. Er du enig?