Les det åpne brevet fra Per Ole Larsen her, hvor han kritiserer det sittende styret i Øksnes boligstiftelse for vedtaket om å innføre gjengs leie i boligstiftelsen.

Alle beskyldninger og spekulasjoner fra tidligere daglig leder avvises. Justeringen i husleien er et nødvendig tiltak for forsvarlig kapitalforvaltning.

Bakgrunnen for grepet er behov for inntekter til å holde bygningsmassen i ved like. Tilstandsrapporter vi har fått utarbeider viser at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep som må hentes inn, og når vi i samarbeid med kommunen har fått en oversikt over hva det reelle behovet er vil det være utslagsgivende for om det blir nyinvesteringer eller ikke.

Den økte leien vil utelukkende gå til å holde boligene i forsvarlig stand. Stiftelsen har ikke anledning til å betale ut utbytte på samme måte som et aksjeselskap. Alle midlene blir pløyd inn i stiftelsen for å ivareta boligene på best mulig måte til glede for leietakerne.

Stiftelsestilsynet gjennomførte i 2015 tilsyn med Øksnes boligstiftelse. Det ble i tilsynsrapporten påpekt at man ikke hadde langsiktige og rullerende vedlikeholdsplaner for bygningsmassen – og det ble skrevet at vedlikeholds- og fornyelsesarbeid som ikke var forsvarlig planlagt kunne utsette stiftelsen for risiko for merkostnader og kvalitetssvikt. Ett av tiltakene som skulle følges opp etter avtale med tilsynet var knyttet til gjengs leie.

Stiftelsestilsynet viste til at styret skal sørge for at formålet til stiftelsen realiseres i lang tid, og at stiftelsens eiendeler blir forvaltet på en slik måte at dette er mulig. Det betyr at styret må påse at eiendomsmassen til stiftelsen holdes i forsvarlig stand og at inntektene til stiftelsene er tilstrekkelig til å dekke disse kostnadene

Vi informerte leietakerne i eget møte i begynnelsen av juli. De sa seg fornøyd med å få informasjon på en slik måte, og vi på vår side var opptatt av at leietakerne skulle få informasjon og anledning til å spørre.

Dersom man ikke blir enig om leien, kan leietakeren i samsvar med husleieloven kreve tvisten avgjort av en takstnemnd.  Noen av leieboerne, som har lav inntekt og høye boutgifter, kan ha rett til bostøtte med de økte prisene.

Gjengs leie fastsettes på bakgrunn av et historisk og gjennomsnittlig nivå av hva som har vært husleie i sammenliknbare leiligheter over tid og en rekke forhold tas med i vurderingen: leilighetens standard, beliggenhet, markedspris på tilsvarende leiligheter og utviklingen i boligmarkedet.

Endringen er varslet med 6 måneders frist slik at leietakerne skal ha en romslig frist til å vurdere alternativer og hva leietakerne faktisk vil gjøre med varselet om fastsettelse av ny leie. En leietaker har flere alternativer. Det er viktig å få vurdert om husleiekravet gir uttrykk for gjengs leie i det geografiske området. Jeg har respekt for at overgangen fra gammel leie til gjengs leie kan oppleves dramatisk. Det er slettes ikke sikkert at leietaker ser seg i stand til å bli boende. Et alternativ er følgelig at leier skal ha rett til og tid til å få sagt opp leieforholdet slik leieavtalen bestemmer.