Det er positivt at det totale antall døgnplasser i Nordlandssykehuset ikke bygges ned, i tråd med Stortingets anmodningsvedtak. Vi er imidlertid sterkt kritisk til at det foreslås en storstilt sentralisering som vil kreve investeringer for om lag 90 millioner kroner, og gi et høyst usikkert innsparingspotensial på 5 millioner årlig. Stokmarknes allmennpsykiatriske døgnavdeling har i dag 8 elektive døgnplasser og én brukerstyrt seng som brukes i særskilte tilfeller. Enheten har et belegg på 90.4%, samtidig som det er 16 på venteliste med omlag 6 ukers ventetid 1 . Opptaksområdet er 56.000, som er i henhold til Helsedirektoratets DPS-veileder fra 2006. Senterpartilagene i Vesterålen og Lofoten mener dagens kapasitet på døgnplasser er et minimum for å svare dagens og fremtidens behov, skal vi nå målet om at de som har behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten, skal få det 2. Gode og tilgjengelige tjenester der folk bor er et av tre innsatsområder for opptrappingsplan for psykisk helse. Derfor forventes det at styret i sitt arbeid legger vekt på nærhet til tjenesten for å unngå den merbelastning lang reisevei vil ha for pasienter og deres pårørende. Det er positivt at en foreslår å bygge opp det polikliniske tilbudet på Stokmarknes. Det vil kunne gi flere hjelp tidligere i sykdomsforløpet, nærmere der pasienten bor. Det vil også bidra til å styrke fagmiljøet forutsatt at dagens døgnplasser opprettholdes.

Personellet er den viktigste ressursen for å gi trygge og gode tjenester til personer med psykiske helseutfordringer. Enheten har et faglig godt, stabilt personale bestående av psykiatere, psykologer og miljøterapeuter med lang erfaring. Alle er fastboende og ønsker ikke å flytte. Vår klare oppfordring til Helse Nord er å beholde dagens desentraliserte tilbud, og samtidig bygge opp et poliklinisk tilbud på Stokmarknes for innbyggerne i Vesterålen og Lofoten!