Høringsrunden har bekreftet en samlet motstand fra både fagmiljøene, lærerne og foreldrene. I høringsuttalelsene fra kristne organisasjoner er det et klart flertall mot innføringa av K-en. Til og med et flertall av landets biskoper er imot endringa. De peker på at dette er symbolpolitikk som skaper mer uro enn gagn.

Dagens religionsfag heter RLE og erstattet KRL, der K-en sto for «kristendom», i 2008. Vi minner om at faget ble endret etter at EMD (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen) fastslo at KRL-faget ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning. EMD mente det var kvalitative forskjeller i undervisning i kristendom sammenlignet med de andre delene av faget. I læreplanen for dagens RLE-fag tillegges kristendommen større vekt enn de andre religionene. I Regjeringens samarbeidsavtale med KrF og Venstre fikk KrF gjennom at faginnholdet ble endret, og at faget RLE bytter navn til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk).

Årsmøtet i Human-Etisk Forbund Nordland fylkeslag, mener regjeringas forslag er et tilbakeskritt og en omkamp som vil skape ny uro rundt faget, og flere søknader om fritak. Vi er redd de gruppene som står fjernest fra kristendommen vil søke fritak, mest synlig i form av privatskoler, noe som allerede er varslet. Mindre synlig, men like ødeleggende, er det at flere vil bruke muligheten til å melde fritak fra deler av undervisningen fordi de ikke opplever faget som nøytralt. Taperne er elevene og lærerne som ønsker likeverdig undervisning om hele religions- og livssynsmangfoldet i tillegg til filosofi og etikk.

- Årsmøtet i Human-Etisk Forbund Nordland fylkeslag