Sortland Høyre er veldig glad for at støttekontaktordningen har fått ei bred dekning i media den siste tiden. Det fortjener den, og vi hilser velkommen de synspunkter som Mette Reinholtsen og Randi Olsen har fremmet. De som med sine varme hender velger å gjøre en god jobb som støttekontakt og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller de som er pårørende, skal vi lytte til. Sortland Høyre har allerede begynte å jobbe med dette i desember ved å sette tiltak i bestilling hos Sortland kommune og lover å ta de sterke synspunktene med i vårt videre arbeid.

Vi mener at alle skal ha rett til et verdig liv. Høyre ønsker at Sortland kommune skal bidra aktivt til å gjøre hverdagen enklest mulig for de som trenger litt ekstra hjelp eller tilpassing for å mestre denne. Kommunen skal være en god tilrettelegger som det er lett å få kontakt med, og som sikrer de beste løsningene.

Derfor har vi vært tydelig i valgkampen på at

 • BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) er en viktig ordning som må sikre reell likestilling og deltagelse i samfunnet for funksjonshemmede som har rett på denne ordningen i henhold i lovverket. Sortland Høyre vil åpne for at flere private leverandører av BPA tjenester og andre helsetjenester kan etablere seg i Sortland slik at det blir fritt brukervalg.

 • Aktivt arbeide for at det etableres nye botilbud for personer med funksjonsnedsettelse i samarbeid med brukere og pårørende.

 • Skille mellom gjennomgangsboliger hvor folk kan bo en kortere tid og boliger med heldøgns bemanning for beboere med varig hjelpebehov.

 • Sikre at personer med funksjonsnedsettelse også får delta på arrangementer i forbindelse med kulturelle arrangementer, festivaler og konserter.

 • Opprettholde at støttekontaktordningen i hovedsak blir individuell der brukere ønsker det.

 • Motivere private og offentlige instanser med arbeidsinkluderingsordninger som skaper nye stillinger for personer med funksjonsnedsettelse i ordinære virksomheter.

 • Ønsker å øke antall plasser varig tilrettelagt arbeid (VTA) og tilsvarende skyssordning

 • Utvikle mestringsarena for barn og unge med funksjonsnedsettelser både i skole og fritid.

 • Arbeide med å styrke universell utforming av viktige møteplasser og offentlige arenaer og sentrum i kommunen.

Sortland Høyre har derfor allerede satt i bestilling hos Sortland kommunen følgende:

 • Sortland kommune vedtok i sak 054/23 kommunestyret 22.06.2023 «Fritt Brukervalg for området Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)». Etter forslag fra Høyre og FrP, ble det vedtatt 14.12.23 i Budsjett og økonomiplanen, at kommunestyret er svært positive til dette, men vil justere kommunestyrevedtaket som følger: For å sikre tilstrekkelig valgfrihet for brukerne skal det være mulig for kommunen å inngå konsesjonskontrakter med inntil 12 private firma eller ideelle organisasjoner. Videre skal kommunedirektørens forslag til konkurransegrunnlag fremlegges til politisk behandling i kommunestyret.

 • Det ble vedtatt at det legges frem en sak for formannskapet med drøftelse av støttekontaktordningen i Sortland og hvilken modell vi bør ha for å rekruttere flere støttekontakter. Det settes som et mål for 2024 at alle som trenger en støttekontakt skal få det.

 • Bestilling om boliger til unge med særskilte behov og rus/psykiatri som er gått til Boligstiftelsen- og kommunedirektøren bes sikre at det medvirkning og involvering av brukergrupper, ansatte og organisasjoner bestillingen iverksettes. Det legges opp til informasjonsmøter som er åpne for alle.

Politisk ledelse i Sortland ser frem til å levere på disse områdene.

Beate Bø Nilsen
Roar Wessel Olsen