Et flertall i Andøy formannskap har gjort vedtak knyttet til arbeidet som Kystverket har planlagt i Risøysundet, som kan ha som konsekvens at arbeidet ikke blir gjennomført. Dette gjelder arbeidet med å fjerne masser ved Nygårdsrevet og masser som ligger like utenfor kaia i Risøyhamn (Risøyhamn II). Hvis dette arbeidet blir gjort, vil vi få en sikker og funksjonell skipslei gjennom sundet. Striden står om dispensasjon for å få deponere ca 50.000 kbm masse i området.

La meg først komme med noen historiske fakta. Siden den første mudringen av renna startet på slutten av 1800-tallet og fram til i dag, er det tatt opp over 1.000.000 kbm masse. ( De store volumene er 600.000kbm før åpning av renna i 1922 og 440.000kbm i den store utvidelsen på 90-tallet). Disse massen er deponert i havet i området Andfjorden- Risøysundet- Gavelfjorden.

Jeg er bruker av området til fots, i kano og båt. Jeg har ikke registrert noen negative effekter av tidligere deponeringer. Jeg er heller ikke kjent med at andre har opplevd ulemper.

Nå er det snakk om deponering av ytterligere 50.000 kbm. Det utgjør mindre enn 5 % av det som tidligere er deponert. I tillegg skriver Kystverket at den massen som skal deponeres, skal dekke over tidligere masser som er deponert. Jeg vet også at det arbeides videre med om noe av disse 50.000 kbm kan tas på land/brukes andre steder.

Dette arbeidet er en del av Kystverkets prosjekt «Farleden Stamsund- Risøysundet med seiling via Raftsundet». Dette prosjektet ligger nå inne og er finansiert i den nasjonale transportplanen. (Nåløye for å komme med her, er trangt). Dessuten står nye prosjekter i kø hos Kystverket, og sannsynlighet for at denne delen av prosjektet da sløyfes, er nok stor pga ressursmangel (utredningskapasitet og penger) i Kystverket. Da «er nok toget gått» for denne delen av totalprosjektet.

Det er fastslått at ingen truede maritime arter er i området. Det er vanskelig å se at øvrige dyreliv rammes av deponeringen. Det er vel slik at den største «forurensingen» skjer under selve arbeidet (graving og sprenging). Da er det slik at negative konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelig er svært små (dette er krav for at dispensasjon kan gis).

Arbeidet er av nasjonal, regional og lokal interesse å få gjort, for å sikre en trygg og funksjonell farled (Det er Kystverkets mål for totalprosjektet Stamsund- Risøyrenna).

Prosjektet har også stor betydning for firma Th Benjaminsen. Anløpsstedet blir enklere og mindre risikofylt å bruke. I tillegg vil fjerning/ utdyping av Nygårdsrevet åpne opp for å ta inn større båter. Båter som i dag ikke kan anløpe pgaa havdypde og seilingshøyde under broene.

Det er også på sin plass å nevne at firma Th. Benjaminsen har bygd ut anløpsstedet uten støtte fra Andøy kommune. (Tømmerkaia fikk vel tilskudd til planlegging av omstillingsmidlene?). Gjennom mange års drift har firmaet tilført kommune millionbeløp knyttet til avgifter kommune har krevd inn for anløp.

Min konklusjon er derfor at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det er da kommunal myndighet til å gi dispensasjon, slik det er søkt om. Skulle ikke Andøy kommunestyre i møte 18.03.2024 innvilge dispensasjon slik det er søkt om, slik H og Sp foreslo i formannskapet, vil det være vanskelig å forstå.

Torfinn Bø

Andøy Senterparti