De fleste har vel nå fått med seg atregjeringen og Høyre ønsker å gjennomføre en kommunereform i løpet av dennestortingsperioden, og det er bred politisk støtte for dette. For å bidra til enmest mulig opplyst og kunnskapsbasert debatt ble det i januar nedsatt etuavhengig ekspertutvalg som skulle foreslå prinsipper og kriterier for en nykommuneinndeling. Den første delrapporten kom sist mandag. Den ser på kriteriersom må oppfylles for å oppnå mer lokaldemokrati og mer solide kompetansemiljøermed dagens kommunale oppgaver. Og foreslår noen store endringer.Rapporten går grundig til verks når det gjelder å beskrive utfordringenekommunene har på områdene som tjenesteprodusent, myndighetsutøver,samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena og er veldig opptatt av å fåfram at dette er utfordringer som ikke bare gjelder små kommuner i utkanten.Det å utvikle og gjennomføre gode løsninger i pressområder rundt de storebyene, der administrative grensene kan gå på kryss og tvers av det problemetman skal løse, er et like viktig argument for kommunereform som problemet medsvake fagmiljøer i de minste kommunene.Rapporten avsluttes med tre anbefalinger om videre retning som naturligvis vilbli mye diskutert. Den ene handler om at kommunene må ha en viss størrelse(15-20 000 innbyggere) for å ha kapasitet og kompetanse til å løse oppgaveneselv på en god nok måte. Andre anbefaling er at kommunestrukturen i større gradbør samsvare med det som er dagens bo- og arbeidsmarkedsregioner, og som vilgjøre det lettere å planlegge arealbruk, lage gode transportløsninger og løsemange andre felles oppgaver. Tredje anbefaling er å redusere statligdetaljstyring over kommunene slik at kommunenes rolle som lokaldemokratiskarena blir styrket.Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet ved å overføre flere oppgaver tilkommunene. Derfor har ekspertutvalget fått et tilleggsmandat om å legge frem enny rapport i desember som ser på prinsipper og kriterier for kommuneinndelinggitt at oppgavesammensetningen endres og utvides. De skal også komme medvurderinger om hvilke oppgaver det kan være aktuelt å flytte. I det nyemandatet står det blant annet:"Som grunnlag for denne vurderingen, skal ekspertutvalget på fagliggrunnlag analysere og vurdere eksempler på enkelte oppgaver som det kan væreaktuelt å overføre til kommunene, forutsatt større og mer robuste kommuner.Utvalget skal vurdere eksempler på oppgaver innen tjenesteproduksjon,myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling."Ekspertutvalget har som sagt levert en meget solid rapport som bidrar til enmer kunnskapsbasert debatt. Det lover godt for fortsettelsen.