I Storbritannia har apotekene overtatt noen av legenes oppgaver. Fylkestingsrepresentant for Høyre i Nordland fylkesting, Beate Bø Nilsen, mener at Norge bør utrede om norske farmasøyter kan gjøre mer for å avlaste fastlegene.

I en uttalelse håper høyrepolitiker Nilsen å få med seg Nordland fylkesting på en henvendelse til nasjonale politikere der man utreder et tilsvarende system som det man har i Storbritannia, der farmasøyter tar over ulike enkle legeoppgaver.

Mange norske fastleger opplever et stort arbeidspress. Tall fra Helsedirektoratet viser at fastlegene arbeider i gjennomsnitt 55,6 timer i uken, når en normal arbeidsuke er 37,5 timer. Ti prosent av legene arbeider mer enn 75 timer i uken, underbygger Beate Bø Nilsen som grunn til at man ønsker å få dette utredet.

Økt press på helsetjenestene

Fylkestingsrepresentant for Høyre, Stian Hiis Bergh påpeker at antall konsultasjoner samlet for fastlege og legevakt, siden 2017 har økt med 16 prosent, samtidig blir den norske befolkningen også stadig eldre, noe som igjen vil øke presset på legene.

I likhet med Norge, opplever mange andre land at arbeidsmengden for legene er sterkt økende og at det er krevende å møte pasientenes behov for helsehjelp. Flere land har løst dette ved å overlate enkle legeoppgaver til farmasøyter. Det de har fått til i Storbritannia, i nært samarbeid mellom leger, farmasøyter og myndighetene, er en oppgaveflyt på pasientbehandling for de mindre alvorlige lidelsene. Apotek er en svært tilgjengelig del av vår helsetjeneste. Derfor kan dette også være veldig positivt for pasientene i Norge, argumenterer Bergh.

Farmasøyter kan være løsningen

Beate Bø Nilsen påpeker at farmasøytene kan - og bør - spille en større rolle i vår helsetjeneste.

Med sin viktige kompetanse og utdanning kan de gi pasientene raskere behandling. Å se på bedre oppgavedeling i helsetjenesten er et viktig ledd i å følge opp i Helsepersonellkommisjonens tydelige anbefalinger, underbygger Nilsen.

Er med på å sikre fastlegeordningen

Og med disse begrunnelsene ønsker hun å få slått fast at Nordland fylkesting er opptatt av at man sikrer en stabil og god fastlegeordning.

Samtidig som vi får sett på muligheter for å avlaste fastlegene. Dette kan man gjøre ved å bruke andre yrkesgrupper i helsetjenesten, påpeker Nilsen.

Enkle medisinske oppgaver

I uttalelsen argumenteres det med at apotekene kan tilby veiledning og i gitte tilfeller utleverer reseptpliktige legemidler. I tillegg kan pasienter på apotek få blodtrykksmåling og resept på noen typer prevensjon.

Vi mener dette kan innføres i Norge også. Hvilke oppgaver farmasøyter skal overta i Norge må utredes skikkelig. Men konkret er det nærliggende å tenke seg blodprøver, skrive ut reseptbelagt medisin og måle blodtrykk, avslutter fylkestingsrepresentant Stian Hiis Bergh.