Jørun Drevland fyller i dag 80 år. Hun har hatt viktige roller i vesterålspolitikken og vært vararepresentant for SV på Stortinget. Jeg velger her å legge hovedvekt på Jøruns rolle som kulturpolitiker.

Sentral rolle

I 1988 ble hun oppnevnt av Vesterålen regionråd som leder for Vesterålen kulturutvalg. På ulike måter har hun spilt sentrale roller i dette samarbeidet frem til 2023, sist som nestleder i utvalget. En innsats over 35 år.

Hovedutfordringen for det regionale kultursamarbeidet er både å få til felles resultater til glede for alle vesterålinger og konkrete satsinger i den enkelte kommune. Her har Jørun spilt en nøkkelrolle som kulturpolitiker. Her er noen eksempler.

Da Vesterålen kulturutvalg i 1990 satte i gang prosjektet Kunstnersatsing på vesterålsk var ett av målene at kommunene skulle gi profesjonelle kunstnere et bedre tilbud. Galleri Apotheket ble til på Stokmarknes og Andøy satte i gang en storstilt rekruttering av nye kunstner til kommunen. I Sortland falt Jøruns blikk på den gamle fødestuen som i mange år var blitt brukt som lager. Hun tok kontakt med eierne og sammen med kommunen sikret hun at dette kunne bli en fødestue for kunsten. I dag er Gerdas hus – Kunstnerhuset et aksjeselskap med tilbud om utstillinger og hybler for kulturarbeidere. Jørun har spilt en nøkkelrolle hele veien, ikke minst nå sist som ansvarlig for aksjetegning og et stort dugnadsarbeid.

Byfarge og kulturdager

Da det store Golfstrømprojektet i Vesterålen startet med feiringen av tusenårsskiftet i 2000, ble det opprettet et mannskap for hver kommune. Jørun ble valgt som «høvedskvinne» for Sortland. Også her skulle hver kommune velge sine hovedsatsinger. På et mannskapsmøte tente bl.a. Jørun på en ide fra kunstneren Bjørn Elvenes om å male Sortland blå. Hun bidro sterkt til at dette ble lagt inn i kommunale planer. Et annet resultat var opprettelsen av Kulturdagene i Sortland som i år arrangeres for 25. gang.

Mange andre eksempler på Jøruns kulturengasjement kunne vært nevnt. Blant stikkordene er barn, ungdom og internasjonalt kultursamarbeid.

Til slutt. Etter at kulturutvalget i 1990 med Jørun som leder arrangerte en studietur til kulturbyen Holstebro i Danmark, fortalte hun i et intervju om noe av det hun hadde lært på turen. Det kan markere slagene i Jøruns brennende hjerte: «Alle kan noe, ingen kan alt, sammen kan vi det utrolige».