Spørsmålet er ikke om vi har råd til å ta opp lån. Spørsmålet er om vi har råd til å la være.

Har kommunen råd til å utsette bygging av flerbrukshallen?

Det samfunnsmessige tapet ved at en 19-åring står utenfor arbeidslivet frem til fylte 62 år utgjør formidable 15,9 millioner kroner, og investeringer i idrettsanlegg gir tredobbelt samfunnsøkonomisk gevinst.

Idretten er et særdeles viktig verktøy for å forebygge utenforskap samt psykisk- og fysisk uhelse. Idretten er viktig arena for utvikling, mestring, fellesskap og anerkjennelse, og utgjør en stor forskjell for veldig mange barn og unge. I tillegg er den en viktig arena for å etablere relasjoner på tvers av sosial bakgrunn.

Sortlandshallen har de siste årene ikke hatt kapasitet til noe annen bruk enn den organiserte idrettens bruk. Det betyr at det ikke er tilbud om bedriftsidrett, egenorganiserte grupper, etc. Det er stor mangel på aktivitetsarenaer og gode lavterskel møteplasser i Sortlandssamfunnet.

Sortland ligger godt under landsgjennomsnittet på mange viktige indikatorer som påvirker bolyst.

Næringslivets største utfordring i regionen er å få tak i nok og kompetent arbeidskraft. Kommunen har også utfordringer med å få besatt viktige stillinger for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud.

I et folkehelseperspektiv er også flerbrukshallen viktig for å kunne treffe store deler av befolkningen, herunder bevegelseshemmede og eldre, i tillegg til å redusere sosiale ulikheter.

Sortland ligger godt under landsgjennomsnittet på mange viktige indikatorer som påvirker bolyst.

Investeringer i idrettsanlegg gir tredobbelt samfunnsøkonomisk gevinst.

En ny flerbrukshall vil bidra til å skape større bo- og bli-lyst. Den vil kunne løse mange av de behovene og ønskene en bredde av befolkningen har og bidra til at det blir mer attraktivt å være innbygger på Sortland.

Kommunen setter inn tiltak på mange plan med tanke på å motvirke utenforskap, dårlig psykisk helse, øke bolysten osv. Et bedre halltilbud vil både forebygge uhelse blant barn og unge og innbyggere ellers.

Det samfunnsmessige tapet ved at en 19-åring står utenfor arbeidslivet frem til fylte 62 år utgjør formidable 15,9 millioner kroner. Dette viser en beregning Vista Analyse As har foretatt. Et ungt liv i utenforskap vil ikke bare gi et stort tap for den enkelte, men også for samfunnet.

Den dårlige rangeringen kan paradoksalt nok være til kommunens fordel.

Investeringer i idrettsanlegg gir tredobbelt samfunnsøkonomisk gevinst. Det viser en annen beregning analyseselskapet har foretatt. Dette inkluderer gevinst ved at folk står lengre i arbeid, og en helsegevinst.

Framtidsrettede løsninger

Det foreligger allerede enighet om at energibesparende løsninger skal på plass, og at det skal tas bærekraftshensyn. Anlegget skal ha BREEAM-sertifisering. Et BREEAM-sertifikat er en sikkerhet for at man investerer i et bygg som er godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger.

Sortland er rangert som nr. 323 av Norges 356 kommuner når det kommer til anleggsdekning.

Finansiering

Når tilskuddsmidler skal fordeles skal også anleggsdekningen vektes. Den dårlige rangeringen kan derfor paradoksalt nok være til kommunens fordel.

Det søkes allerede nå etter en eller flere kommersielle partnere som kan tenke seg å samarbeide om et kommersielt konsept som skal inneholde eksempelvis klatring/buldring, paddel, squash, spinning og treningssenter.

Energi og energieffektivisering kan medføre støtte fra Enova. BREEAM-sertifiseringen er viktig for ei best mulig uttelling.

Salg av kommunale eiendommer

Norturaeiendommen og den gamle brannstasjonen blir sett på som en barriere for utvikling slik de står i dag. Begge byggene er i dårlig forfatning, men står på sentrale tomter i Sortland sentrum.

Både brannstasjonstomta og Norturatomta er strategisk viktige tomter. Norturaeiendommen grenser til sjø, og et salg kan utløse verdifulle rettigheter ut i sjø. Kommunen må ha kontroll med hva som skal skje med disse to tomtene. Det er derfor viktig å samordne private og offentlige oppgaver ved at reguleringsplanene for områdene oppjusteres.

Klarering av flere oppdrettslokaliteter vil kunne øke inntektene fra Havbruksfondet, inntekter som igjen kan brukes til å få finansiert flerbrukshallen.

PPD huset selges. PP-tjenesten har i dag kontorer i 3. etasje i Kystnæringssenteret i sentrum, og bygget som i sin tid huset PPD er ikke solgt.

Låneopptak

Klarering av flere oppdrettslokaliteter vil kunne øke inntektene fra Havbruksfondet, inntekter som igjen kan brukes til å få finansiert flerbrukshallen. Øker inntektene fra fondet med kr 4– 5 millioner kan dette forrente et lån til flerbrukshallen på kr 80 mill. eller mer.

Det er strengt regulert hvilke områder det kan drives lakseoppdrett på, og lokaliteter er en betydelig knapphetsfaktor.

I kommunen er flere mulige lokaliteter eksponert mot storhavet med stor og kontinuerlig vannutskifting. Sortland er også inne i grønn trafikklyssone, der videre vekst i havbruksnæringen forutsetningsvis skal komme.

Av kystsoneplanen framkommer det at samlet belasting for akvakultur vurderes som lite negativt med hensyn til avstand mellom anlegg. Videre er utvidelse av eksisterende formål og utlegging av nye lokaliteter vurdert som positivt for havbruksnæringen.

Spørsmålet er ikke om vi har råd til å ta opp lån. Spørsmålet er om vi har råd til å la være.