Folk i nord er bekymret for helsetilbudet sitt. Engasjementet er stort og temperaturen høy. Det skjønner jeg godt. For muligheten til å få den helsehjelpen man trenger i nærheten der man bor, er viktig for alle. Nettopp derfor har jeg gitt Helse Nord i oppdrag å se på hvilke grep som kan skape en bærekraftig spesialisthelsetjeneste i nord hvor pasientene har tilgang til like god behandling i Nord-Norge som pasienter ellers i landet. Der leger, psykologer og sykepleiere har sterke fagmiljøer der det er givende og faglig utfordrende nok til å jobbe gjennom hele karrieren.

Vårt felles mål må være at en kreftpasient i nord skal kunne behandles i egen landsdel og ha like gode utsikter til å overleve som en kreftpasient i sør. Og det samme gjelder selvsagt pasienter med andre diagnoser.

Helse Nord står i en dramatisk situasjon. Mangelen på fagfolk er kritisk. Over 1000 stilinger må fylles med innleie og overtid. I den siste årsrapporten for 2022 om pakkeforløp for kreftpasienter kommer Helse Nord betydelig dårligere ut enn de andre helseregionene når det gjelder om pakkeforløpene gjennomføres innen anbefalt forløpstid. Kun 58 prosent av kreftpasientene i nord fikk behandling innen anbefalt tid, mens de andre tre helseregionene så godt som nådde målet om at 70 prosent av pakkeforløpene skal gjennomføres innen anbefalt tid. Det bekymrer meg.

Varsellampene for Helse Nord begynte å lyse allerede før pandemien. Tallene viste dårlig økonomi og mangel på folk allerede da. Da jeg tok over som helse- og omsorgsminister, skjønte jeg raskt at noe måtte gjøres. Derfor ga jeg Helse Nord i oppdrag å se på oppgave- og funksjonsfordelingen i helsetjenestene. I slike prosesser er det viktig at alle steiner snus og flere alternativer kommer på bordet, slik at man til slutt kan ta helhetlige politiske beslutninger som gir best mulig resultat for flest mulig.

Fem arbeidsgrupper har nå jobbet med ulike temaer knyttet til hvordan spesialisthelsetjenesten i nord kan organiseres. En samlet rapport med anbefalinger fra arbeidsgruppene er rett rundt hjørnet. Disse blir viktige innspill fram mot en helhetlig plan som Helse Nord skal behandle i sitt styremøte 20. desember. Denne sendes så på bred høring, der alle som vil kan gi sine innspill. Først 25. april skal en samlet plan behandles i styret i Helse Nord, før den kommer på mitt bord i slutten av april for endelig beslutning. Det er altså langt fram til endelig avgjørelse og fortsatt mange muligheter til å komme med innspill. Jeg vil oppfordre alle med meninger og innspill til å bruke høringsrunden og delta i debatten slik at beslutningene er best mulig informert og opplyst.

Men én ting er klart allerede: Jeg har ikke planer om å tømme et eneste sykehus i nord, men ønsker å fylle sykehusene med riktig innhold, som gir et trygt, likeverdig og bærekraftig helsetilbud av høy kvalitet. Verken pasienter eller fagfolk skal måtte dra sørover for å få det de trenger.