Rent hav er vår viktigste miljøkamp i nord. Som stortingskandiat for Venstre i Nordland er jeg stolt av å sette kampen mot marin forsøpling og vern av sårbare havområder mot oljeboring øverst på min agenda fram mot valget til høsten. Havet rommer uendelige ressurser og muligheter. Her ligger løsningene på de største utfordingene vi står overfor, blant annet fornybar energi og matsikkerhet. Derfor er havet viktig, ikke bare for oss i nord, men for hele kloden. Men livet i havet er truet av både forsuring, oppvarming, og forsøpling. Som kystfolk hviler det et ekstra ansvar på oss om å ta trusselen mot livet i havet på alvor.

Det er bred enighet om at havet ikke er en søppelplass. Likevel havner stadig mer avfall i havet. Vi må gjøre tiltak nå, ellers risikerer vi å ha mer plast enn fisk i havet i 2050. Heldigvis er vi allerede i gang, men innsatsen må både spisses og skjerpes og tempoet må økes betraktelig. Vi har rett og slett dårlig tid.

Venstre har kjempet inn tilskudd til tiltak mot marin forsøpling i alle statsbudsjettene denne perioden. Vi har doblet potten hvert år.Dette gjør for eksemplet at Iris i Salten kan koordinere strandryddingen. De siste 6 årene har frivillige samlet inn 150 tonn avfall i vår region. Det er en fantastisk innsats som legges ned. Alle samfunnslag har engasjert seg i dette arbeidet, men jeg vil særlig rette en stor takk til alle skolebarn og ungdom langs hele kystensom har vist brennende engasjement og stor innsatsvilje.

Men det er ikke nok med bare  flittige frivillige i strandsonen. Kun 15% av det marine avfallet driver på land. Andre 15% flyter i havoverflaten. Resten finnes i vannmassene og på havets bunn. Nye metoder for å fiske søppel fra havet må forskes fram, og vi må styrke ordningen ‘fishing for litter’ der fiskerne bidrar med å rydde søppel til havs Det må snarest komme på plass returpunkt for marint avfall i alle havner og knutepunkt der det er naturlig å kvitte seg med søppel som er dratt opp av havet.

Utfordringen med marin forsøpling er for stor til at den kan løses på dugnad alene. Marin renovasjon må settes i system. Det vil Venstre fortsette å jobbe for de neste fire årene.

Men aller viktigst er det å sørge for at plast og avfall ikke havner i havet i utgangspunktet. Det anslås at 70% av avfallet blir liggende på havets bunn. I nord stammer over halvparten av marint avfall fra fiskerinæringen. Det må være en enkel sak å få gjort noe med. Merking av utstyr, sporbarhet og rapportering av tapte redskaper må snarest på plass. Og vipps! så har vi halvert problemet! Næringen kan ikke være bekjent av å sette et så stort søppelspor i eget matfat. Jeg vil jobbe konstruktivt og i samarbeid med næringen for å løse denne felles utfordringen. Det er et ansvar jeg mener alle som sitter på nordlandsbenken har.

Venstre har innført vrakpant på småbåter og forbud mot mikroplast i kosmetikk. Etter at vi introduserte statsråd Vidar Helgesen til det ekte havmonsteret, plasten, har regjeringen også kommet på banen. Miljødirektoratet utreder nå en rekke tiltak mot marin forsøpling, og Venstre vil at dette arbeidet skal intensiveres i neste periode.  Plast må også erstattes av nedbrytbare stoffer, og her må forskningen intensiveres.

Det er ikke bare når hvalen dukker opp i fjæra med magen full av plast at vi er opptatt av livet i havet. Miljøhensyn ligger i bunnen på hele Venstres politikk. Derfor står vi også støtt i kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Her  er det ikke bare olje mot fisk som er problemet. Man glemmer ofte at feltene ligger så nær land, at om uhellet skulle være ute så rekker man knapt å få ut lenser før forurensingen har nådd strendene og fuglelivet. I tillegg har disse områdene enorme utviklingsmuligheter når det gjelder det nye, bærekraftige næringslivet vi skal ha. Side om side med fiskerinæringa kan vi utvikle tang- og tare-produkter , for å ta ett eksempel som handler om å høste av havet, ikke forurense det.

Vern av LoVeSe har bred støtte i folket, men på Stortinget sitter det 8 representanter fra Nordland som ivrer for å bore etter olje midt i matfatet. Jeg er ute etter en av plassene på Nordlandsbenken. Jeg vil jobbe for at vi kan si til våre barn at vi tok tak når vi så at vi var på feil spor. Jeg vil ha grønn vekst, ikke svart hav, i nord. Fremtida er fornybar!

Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Venstre i Nordland.