Ranet av allmenningen!

Senterpartiets partiprogram og Hurdalsplattformen slår fast at fisken tilhører det norske folket i fellesskap. Dette idealet må vi etterleve bedre!

Et sentralt mål med norsk fiskeripolitikk er at den skal bidra med sysselsetting og bosetting i distriktene. Dette målet er fundamentet i havressursloven og deltakerloven, som igjen er rammeverket for norsk fiskeripolitikk. I forbindelse med dette har norsk fiskeriforvaltning hatt en alarmerende utvikling.

Intensjonen i fiskeriretten er at fiskeriforvaltningen, gjennom politiske vedtaksprosesser, treffer vedtak om fordeling av fiskekvoter. Det er på ingen måte noen intensjon om at dette skal skje gjennom en markedsallokering. Riksrevisjonen viser i sin undersøkelse av kvotesystemet at hensynet til lønnsomhet i fiskeflåten går dramatisk på bekostning av andre elementære målsetninger for fiskeripolitikken, og særlig fraflyttingen i Nord-Norge er dramatisk.

Utviklingen i norsk fiskerinæring trekker i retning av lønnsomt, konsentrert og mindre variert eierskap. I tillegg ser vi en tendens til flere utenlandske aktører, dårligere rekruttering og negative konsekvenser for distriktene. Samlet vil jeg karakterisere denne utviklingen som et ran av felleskapets ressurser.

At raserte fiskeriavhengige kystsamfunn og etableringshindre for praktisk anlagt ungdom er konsekvensen av dagens fiskeripolitikk er vondt å være vitne til. Særlig når en i andre enden leser om redere som tjener seg søkkrike på kvotespekulasjon uten å dra en eneste fisk over ripa, og som attpåtil fryser all fisken ombord før det eksporteres til utenlandsk fiskeindustri. For mange er dette i strid med konsesjonsbestemmelsene om leveringsplikt for å sikre råstoff til bestemte fiskerikommuner.

Til høsten skal det legges frem en ny kvotemelding. I den forbindelsen har jeg et krav om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet samles om en ny kurs, som ivaretar FNs bærekraftmål 9 og Havressurslovens formålsparagraf. Dette er det grunnlag for, for Hurdalsplattformen er god, men vi må hele tiden etterleve den etter beste evne. For nå er det hastverk i distriktene.