Ingen nordlendinger var til stede ved riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai ved dateringen av grunnloven.

Nordlendingene må opprette en autonom, selvstyrende republikk. Ordet kan blant annet brukes i statsretten om områder som ikke har full selvstendighet, men som har selvstyre på enkelte felter.

Færøyene, som hører under Danmark, men har en stor grad av indre selvstyre, er et eksempel på et autonomt område.

Den autonome republikken Hålogaland kan ha et eget parlament og ministerråd for fiskeri og for forvaltning av naturressurser.

Likevel kan Hålogaland være en integrert del av Norge. Autonome områder er regioner i en stat, som og kan ha en form for kulturell eller økonomisk egenart, som har blitt tildelt rettigheter til (varierende grad av) intern administrasjon, uten å ha blitt adskilt fra staten de er en del av.

Autonome områder kan opprettes for å beskytte rettigheter som til å beholde egne naturressurser.

Har autonome republikker rett til å løsrive seg? Tja. I FN-konvensjonene om sivile og politiske rettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, står det at alle folk (”peoples”) har rett til selvbestemmelse.

Med flytting av eierskapet til fiskeriene til Vestlandet så betyr det at Hålogalendingene er fratatt sin økonomiske selvbestemmelse. Likevel er det omstridt om retten til selvbestemmelse innebærer rett til løsriving fra andre stater.

Den internasjonale domstolen har stilt spørsmålet i sin uttalelse om Kosovo, men ikke kommet fram til et endelig svar.

Rune Guldberg