Dette både innen somatikk, rus og psykisk helsevern.Traumeenheten i Bodø ble lagt ned med garantier om at behandlingstilbudet skulle opprettholdes. DPS tilbud  er lagt ned- og/eller redusert  i seinere tid blant annet i Vesterålen og Lofoten.

Akuttkirurgi og akuttberedskap synes nå å være svært utsatt ved flere lokalsykehus over hele landet. Helseministeren har nylig gitt signaler om at det må forventes at lokalsykehus kan påregne å miste sitt akuttkirurgiske tilbud i framtiden. Et uttalt premiss for fremtidig pasientgrunnlag er at det skal være minst 60.000 mennesker per akuttkirurgisk avdeling. Gitt at en slik tenkning legges til grunn, vil reisetid til nærmeste akuttkirurgiske tilbud være svært lang.

Helse Nord skal spare penger og ambulansetjenesten vurderes redusert med å ta ut ambulanser i beredskap i deler av fylket

Nordland SV krever trygghet og sikkerhet for befolkningen i hele Nordland. Trygghet for at Helse Nord tar pasientsikkerhet like alvorlig for pasienter i distriktene som i mer befolkningstette områder i Nordland. Det er Helse Nord sitt ansvar .

Nordland SV krever at det gis garantier for at folk i hele Nordland skal ha tilgang på likeverdige spesialisthelsetjenester ut fra behov og ikke ut fra hvor de bor. Det er et absolutt krav , i dag og for framtida.

- Årsmøtet i Nordland SV