Nord-Norge trenger et økokrimsenter mot fiskerikriminalitet – på Sortland

Politi, Tollvesen og Kystvakta har over lengre tid rapportert om en negativ utvikling i hyppighet og omfang av fiskerikriminalitet. Enten det gjelder ulovlig utslipp av fisk, ulovlig omsetning eller turistfiskere som ikke rapporterer fangst. Dette må vi ta på alvor.

Vår region har både historisk sett, og i vår samtid vært et av landets viktigste geografiske områder for landing av kvitfisk. Fiskeriene har båret frem nasjonen i alle tider, noe de fortsatt bidrar sterkt til. Verdiene i havet tilhører folket, og skal komme folket til gode. Det er dyrebare ressurser som bygger samfunn og skaper muligheter. Det er ressurser vi må verne om, ta vare på og utvikle, men kanskje like viktig – ikke ta for gitt.

Regjeringen har styrket innsatsen mot fiskerikriminalitet. Det er blant annet bestemt at man vil samarbeide tverrfaglig fremover for å verne om fellesskapets verdier og forhindre og forebygge lovbrudd. I Næring- og fiskeridepartementet har de etablert en egen seksjon for å følge dette opp. Det er bra, men det må også satses der kriminaliteten skjer, langs kysten.

Kystvakten er nasjonens virkemiddel for å følge fiskerikriminalitet til havs. De har kompetanse og erfaring på området, og har utvidet politimyndighet til drive aktiv kontroll langs kysten. I langtidsplanen for Forsvaret slås tilstedeværelsen på Sortland fast. Det bygges nye fartøy og det er tung kompetanse hos Kystvakta på Sortland innenfor fiskeriforvaltning. Dette mener vi må videreutvikles.

Politiet i Vesterålen planlegger å bygge ny politistasjon på Sortland. Med ny stasjon er det en unik mulighet for samlokalisering med et økokrimsenter i nær tilknytning til det etablerte miljøet på Sortland.

Gitt regjeringens satsing, styrkingen av kystvakta og at det bygges ny politistasjon på Sortland mener vi forholdene ligger til rette for at et økokrimsenter mot fiskerikriminalitet kan realiseres på Sortland. Med en slik ressurs vil man styrke de tverrfaglige miljøene som allerede eksisterer og virker sammen, bygge kompetanse og styrke innsatsen mot fiskerikriminalitet langs kysten.