O6 – i selvutnevnt vergemål for Nord-Norge?

De seks største kommunene i Nord-Norge har tatt på seg store sko i sin iver etter å adressere landsdelens felles utfordringer. I en kronikk Helse Nord-kuttene, 06-kommunene Felles utfordring, felles løsning (nordnorskdebatt.no) der avsendere er kommunedirektører i Alta, Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø og Rana henvender de seg slik til regjeringen;

«De seks største kommunene i regionen representerer 46 prosent av befolkningen i nord. Disse seks bykommunene har nødvendig kapasitet, faglig styrke, erfaring og utholdenhet til å gå foran og å være en god samarbeidspartner for Helse Nord og helse- og omsorgsdepartementet i utviklingen av en bedre og mer bærekraftig samarbeidsmodell.

Vi foreslår at det så raskt som mulig opprettes en arbeidsgruppe med et konkret mandat for å finne framtidsrettede løsninger på vår felles utfordring. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra hver av de seks kommunene, Helse Nord, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet.»

Etter vår vurdering har de bommet stort både i forhold til mottaker og forhåpentligvis avsender. Vi legger til grunn at avsender er politisk nivå i de seks største nord-norske byene. Vårt første spørsmål er om dette er politisk forankret i de 5 Ap- styrte byene Alta, Tromsø, Harstad, Narvik og Rana, og likeledes i Høyre-styrte Bodø?

Mottaker er regjeringen som styrer på følgende fra Hurdalsplattformen «Målet med regjeringens helse- og velferdspolitikk er å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet.»  Når kommunedirektørene adresserer Kommunal- og distriktsdepartementet er det grunn til å håpe at Sp-statsråd Erling Sande straks rykker ut og setter skapet på plass. Hans styringsgrunnlag sier; regjeringen vil gjennom en helhetlig politikk overfor kommunesektoren sikre at oppgaver løses på lavest mulig hensiktsmessige forvaltningsnivå. Alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjenestetilbud i sitt nærmiljø.

Det var et lokalvalg for vel sju måneder siden, og både før og etter har den viktigste politiske saken i Nord-Norge vært knyttet til befolkningens tilgang på spesialisthelsetjenester og oppdraget som helse og omsorgsdepartementet gav styret i Helse Nord; «vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt.»

Det er 83 kommuner i Nord-Norge inkludert de tre fylkeskommunene. Det at 6 av kommunene administrativt henvender seg til øverste politiske nivå i tidenes mest politiske sak er oppsiktsvekkende. Enda mer oppsiktsvekkende er det at de fremstår som de representerer hele Nord-Norge. Har det politiske nivået abdisert i den viktigste debatten landsdelen står i eller har kommunedirektørene politisk dekning for sitt utspill? Hva mener fylkeskommunene som er ment å skulle representere sine fylker og alle kommunene om å bli satt på «sidelinjen» som arena for dialog mellom stat og kommuner om dette?

Vi spør også vår nye helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre; er det i tråd med regjeringens styringsgrunnlag å skulle forhandle med de 6 største byene i Nord-Norge om fremtidsrettede løsninger for de 80 kommunene i Nord-Norge?

Slik saken står nå så er det ikke mye av «by og land, hand i hand». Avklaringene vil kunne få betydning for hvordan vi i fremtiden «organiserer» oss til å målbære landsdelens behov og stemme. Svaret vil ha betydning for hvordan de 74 øvrige kommunene må organisere seg i det videre for å sikre at de 54 % av befolkningen som ikke bor i nærheten av en stor by får en stemme i spørsmålet om fremtidens helsetjenester.

Vi slår fast en ting; vi har ikke gitt O6 fullmakt til å representere Nord-Norge. Vi reagerer på at et administrativt nivå har tatt på seg oppgaven som selvutnevnt vergemålsutvalg for Nord-Norge. La oss håpe på en snarlig avklaring der vi står samlet som by og land i Nord-Norge i vår felles viktige jobb med å sørge for likeverdige og nære helsetjenester enten du bor i Tana, Tromsø eller på Træna.

Hilsen fra samtlige kommuner i Lofoten og Vesterålen

Kjell Are Johansen ordfører i Andøy

Sture Pedersen ordfører i Bø

Kjell-Børge Freiberg ordfører i Hadsel

Grete Ellingsen ordfører i Sortland, og leder av Vesterålsrådet

Elisabeth Sørdahl ordfører i Øksnes

Einar Benjaminsen ordfører i Flakstad

Hanna Sverdrup ordfører i Moskenes

Johnny Finstad ordfører i Vestvågøy

Vidar Thom Benjaminsen ordfører i Vågan, og leder av Lofotrådet

Susan Berg Kristiansen ordfører i Værøy

Elisabeth Mikalsen ordfører i Røst