Regjeringen har foreslått at alle stillinger skal kunne lyses ut midlertidig i inntil ett år, selv om arbeidsoppgavene ikke er midlertidige. Det vil bety at midlertidige stillinger blir mye vanligere enn i dag.

Regjeringen har foreslått at grensene for pålagt overtid skal øke, selv når det ikke foreligger en lokal avtale. Det betyr at du kan pålegges mer overtid i én periode, men mindre i en annen. Du kan ikke selv bestemme når du skal jobbe mye overtid og når du skal jobbe lite. Det gir liten frihet og fleksibilitet for deg som arbeidstaker. Samtidig utvides adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Regjeringen har videre foreslått at man skal kunne jobbe fem søndager og helligdager på rad.  Dette betyr et økt press for å jobbe søndager. I yrker der søndagsarbeid ikke har vært vanlig kan de ansatte bli presset til å jobbe søndagene også. I yrker der man allerede jobber søndager kan de ansatte bli presset til å jobbe flere søndager på rad. Det betyr mindre fritid på de dagene da de fleste andre har fri.

I 2013 fikk de tillitsvalgte på arbeidsplassene et viktig verktøy i kampen mot ulovlig innleie. Innleie av arbeidstakere til bedriftene er tillatt i Norge, men på bestemte vilkår. Dessverre foregår det også mye ulovlig innleie, noe som skaper ustabilitet og utrygghet på den enkelte arbeidsplass. Verktøyet man fikk, var at de tillitsvalgte kan gå til sak mot arbeidsgiver hvis de mener at det foregår ulovlig innleie i bedriften. Den ulovlig innleide må selv reise sak hvis han eller hun ønsker erstatning eller vil kreve fast ansettelse, men de tillitsvalgte kan altså få fastslått at innleien er ulovlig. Regjeringen har nå foreslått å fjerne den kollektive søksmålsretten.

Arbeiderpartiet har en historie for å dreie politikken dit den hører hjemme, det gjorte vi med endringer i arbeidsmiljøloven i 2005, og det akter vi å gjøre også om to år.

Nordland Arbeiderparti uttrykker sin motstand mot de foreslåtte endringer og støtter solidarisk fagbevegelsen. Vi vil arbeide for færre – ikke flere – midlertidige stillinger. Vi ønsker en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet, og som bygger opp under den norske modellen.

- Nordland Arbeiderparti