Regjeringen har HAR nylig lagt fram en stortingsmelding om NAV, og Skattedirektoratet en rapport om kontorstruktur. Begge dokumentene har forslag i seg som kan gi økt avstand til brukere og ramme arbeidsplasser i distriktene, mener fylkesstyret i KS Troms.

Bakgrunn: Sortland, Harstad og Narvik beholder skattekontorene

Den nylig framlagte rapporten fra Skattedirektoratet om kontorstrukturen i etaten, foreslår å halvere antallet skattekontor fra 107 til 53. Tjenestene som leveres, kan dermed bli lenger unna og ramme næringsliv og andre brukere.

Den nylig framlagte Stortingsmelding - NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet (Meld. St. 33: 2015-2016) foreslår blant annet å fjerne minimumsgarantien for NAV-kontor med færre enn tre ansatte fra statlig sektor, slik at Arbeids- og velferdsetaten kan disponere ressursene basert på behov.

Hovedstyret i KS har tidligere uttalt at et slikt forslag må ses i sammenheng med større prosesser som kommunereformen.

Det er i dag 153 NAV-kontor med til sammen om lag 300 årsverk som er omfattet av garantien. Fylkesstyret i KS Troms er bekymret for at om forslaget blir gjennomført, kan vi komme i en situasjon der mange mindre NAV-kontor ikke lengre vil ha statlige ansatte.

Både stortingsmeldingen om NAV og rapporten om Skattekontorene viser til teknologisk utvikling og mindre kontakt med brukerne over skrankene.

Dersom omleggingen gjennomføres, mener fylkesstyret i KS Troms det må være en klar forutsetning at teknologien må være gjennomprøvd og tjenestene organisert slik at brukerne ikke må reise etter kontorene.

Uansett vil resultatet av en slik omlegging være en konsentrasjon av statlige arbeidsplasser og at kompetansearbeidsplasser i enkelte distrikt forsvinner.

Det er derfor viktig at også prosessen om kontorstrukturen i NAV underlegges politisk behandling i Stortinget.

Marianne Bremnes, fylkesstyreleder KS Troms