Dette er Grete Ellingsen sitt svar til Lise Finden sitt innlegg.

Sortland Høyre har jobbet mye med akkurat det du tar opp, - og det er fryktelig trist at din fine datter og alle andre med spesielle behov blir rammet av det vi vil kalle for politiske unnfallenhet. Det er vanskelig å se at det finnes gode grunner for å ha stemt ned forslagene fra Høyre over så lang tid og ved gjentatte anledninger. Vi har gjennom årenes løp blitt kontaktet av mange fortvilte brukere og pårørende som føler at de kjemper en kamp mot det samme systemet som skal hjelpe dem. Flere har også vært ute i media de siste årene, hvorfor har ikke de som har styrt kommunen i så mange år lyttet og grepet fatt i dette? Det er helt uforståelig og det har vært og er hjerteskjærende å se hvordan mange har det. Det har vært tungt å ikke være i posisjon til å gjøre noe for de som trenger det mest i Sortland.

Sortland kommunestyre vedtok en boligpolitisk plan i juni 2022.

Både Sortland Høyre og Rødt kjempet for at den skulle få en enda tydeligere boligsosial profil. Beate Bø Nilsen og Roar Wessel-Olsen fremmet blant annet dette forslaget;

«De 80 boligene som det antydes behov for av nye boløsninger for innbyggere med behov for tilpassa løsninger konkretiseres i forhold til behovene i;

  • Rus/psykiatri. Solide/robuste boliger og overgangsboliger. Nærhet til nødvendige tjenester.

  • Ungdom. Overgangsboliger for de som har lav boevne, og trenger oppfølging over en periode.

  • Brukere med langvarig dårlig økonomi og barnefamilier med dårlig økonomi. Trenger tilpassede boliger, hvor de kan eie selv. Viktig å se samhandlingen med det private næringsliv, samt bruk av virkemidler som startlån og/eller prosjektet «fra leie til eie»

  • Boliger til unge funksjonshemmede, som i dag ikke har annet tilbud enn på institusjon/sykehjem.

Det fremmes et konkret forslag fra kommunedirektøren om hvordan realisere boliger til nevnte grupper, denne legges frem i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2023- 2027.

Forslaget fikk IKKE flertall – forslagene til både Høyre og Rødt fikk KUN støtte fra Frp og SV- mens de andre partiene stemte imot og dette ble ikke vedtatt.

Et halvt år senere i desember 2022 tok Høyre på nytt opp denne situasjonen og foreslo at; «Kommunestyret ber om en oversikt over hvilke dagtilbud kommunen har for personer med funksjonsnedsettelse

  • Flere skal eie bolig i kommunen

  • Bofellesskap med fellesareal er den dominerende boformen for personer med funksjonsnedsettelse i Sortland kommune.

Nasjonalt eier 80 prosent av befolkningen bolig samtidig som anslagsvis 10 prosent av personer med funksjonsnedsettelse er boligeiere. Mangel på boliger og botilbud, noe som fører til at mange bor hjemme lenge og derfor ikke kan leve selvstendige liv.

  • I Sortland skal det legges til rette for at unge personer med funksjonsnedsettelse med familie kan få bo hjemme.

  • For å få flere til å bli boligeiere er det viktig at kommunen ser på alternativ som kan bidra til dette.

  • Forslag til vedtak: Personer med funksjonsnedsettelse prioriteres i tildelingen av startlån i kommunen · Det legges fram en sak for kommunestyret med forslag til hvordan kommunen skal legge til rette for ulike finansieringsmodeller for at flere innbyggere skal kunne eie egen bolig.»

Også dette fikk vi IKKE støtte eller flertall for.

Dette er noen eksempler på det vi har forsøkt å gjøre for at alle som bor i Sortland skal få leve et lykkelig og verdig liv på sine premisser. Vi har forsøkt å sette fokus på det store UTENFORSKAPET som er i Sortland og kommet med mange forslag også der. Vi skulle gjerne ønsket at valgkampen handlet om akkurat dette, men det er vanskelig å komme på i media med slike saker. Det trengs dessverre at noen er villige til å gi de som har den svakeste stemmen et ansikt, og det koster.

Tusen takk mamma Lise, for at du gjorde nettopp det. Vi lover å fortsette å gjøre alt vi kan for at din datter og alle som trenger det skal få det bedre.