I stedet hører vi bl.a. fra Civita på Dagsnytt 18 her om dagen at folk ikke vet hva de stemmer på når det stemmer på Rødt.

Men kjære Civita og andre høyrekrefter. Folk er ikke dumme. Kanskje har de forstått noe som høyresiden ikke vil forstå.

De som stemmer Rødt ønsker et annet samfunn med rettferdig fordeling og like muligheter til alle uavhengig av sosial status og medfødt rikdom. Et samfunn som skal utvikle seg i en annen retning enn utviklingen har gått de senere år.

Det er denne demokratiske revolusjonen, endring av samfunnet, Rødt står for. Ingen ønsker en russisk revolusjon anno 1917. Uansett hvor mange ganger dette blir hevdet så hamrer høyresiden løs med sin vulgærargumentasjon om at Rødt vil ha væpnet revolusjon.

Kommunisme da, det er i hvert fall farlig?!

Innen marxistisk teori anses sosialismen som et lavere stadium og kommunismen som et høyere nivå i samfunnsutviklingen. Under kommunismens lavere stadium, sosialismen, vil produksjonsmidlene overføres fra privat til offentlig eiendom. Dette mente Marx var en overgangsperiode som samfunnet måtte gjennom til folk har lært seg at fellesskapet skal eie og drive et samfunn. Dermed er det helt kunnskapløst når det blir skremt med at Rødt vil ha russiske eller kinesiske tilstander – for ikke å snakke om Nord-Korea. Dette er diktaturer der staten eier alt fra arbeidsplasser til meninger. Dette er ikke kommunisme. I beste fall (verste fall) kan disse diktaturene kalles sosialistiske diktaturer siden det er Staten som er eier.

Vi har mange eksempler på diktaturer som bygger på kapitalistiske krefter også, så et diktatur er et diktatur og kan ikke defineres ut fra det økonomiske samfunnssystem det opererer under.

Men det er ikke en sosialist i dette land som ønsker et diktatur. Jeg er enig i at venstresiden er noe uklar om man ønsker et sosialistisk eller kommunistisk (marxistisk) samfunn, men diktatur er det ingen som ønsker. Alle partier i dette landet ønsker å bevare og verne om det demokratiet vi har og som kanskje venstresiden har stått i fremste rekke for å kjempe fram.

OK – så la det også være sagt at Rødt har noen historiske røtter tilbake til 60- og 70-tallets AKP m-l og Mao og Pol Pot. Alle er vel enige i dag om at samfunnsanalysen de gjorde den gang var feil. Men det må bli slutt med å trekke disse historiske hendelser fram som en systemkritisk analyse av Rødt. Rødt har ingen forankring i slike oppatninger. Hvis dette skal være en del av kritikken mot Rødt i dag så tør jeg da minne om at andre partier her til lands heller ikke har sin historiske sti rein. Verken Senterpartiet eller Frp bør snakke høyt i denne sammenhengen.

Så for en fremtidig god og nødvendig meningsbrytning om hvilket samfunn vi ønsker for våre etterkommere, så la oss diskutere partiprogram og gjerne studere politiske partiers ideologiske

fundament. Det er vel det folk har gjort og funnet ut at Rødt står for en demokratisk samfunnsutvikling og rettferdig fordeling av samfunnets goder til fellesskapets beste.