I pressemelding fra Nordland fylkeskommune kommer det frem at fylkesrådet vil starte opp med vekstmobiliseringsprogram for Andøy.

Det er gledelig å se at Arbeiderpartiet ønsker vekst i Andøy etter at de i 2016 sammen med Høyre på stortinget gjorde vedtak som nok ikke kan sies å være vekstfremmende. Det skal dog sies at partiene lokalt og på fylket ikke akkurat har applaudert vedtaket som ble gjort i 2016, og har støttet Andøy på flere måter siden 2016.

Det er jo å håpe at fylkespartiene nå får med seg partiene sentralt i sakene som vil fremme vekst i Andøy gjennom å sikre finansiering av statens egne helkommersielle selskaper som ikke har tilgang til det ordinære virkemiddel apparatet.

Arbeidet med utvikling av Andøy har foregått i regi av Andøy kommune (SAMSKAP) og private bedrifter. Først etter valgkampen i 2021 kom partiene som gjorde vedtaket i 2016 på banen med lovnader og reelle vedtak i tråd med Stortingsvedtaket i 2016.

Det er svært gledelig at det nå skal satses. At saken kommer nå har nok i stor grad sammenheng med at valgkampen for høstens valg til kommune og fylkesting for alvor har startet.

I Andøy tar vi imot all støtte vi kan få og har gjennom ulike pågående plan prosesser fra Masterplaner og annet kommunalt planarbeid gjort klar og beredt grunnen for å iverksette både vekstmobiliseringsprogram og nasjonalt innovasjonssenter.

Andøy kommune ved ordfører har hele tiden siden Stortinget vedtok den nasjonale rom strategien og gjorde vedtak om byggingen av Europas og Norges første romhavn prøvd å få regionale infrastruktureiere og virkemiddelaktører og spesielt nasjonale infrastruktureiere og virkemiddelaktører til å stille opp og sikre gjennomføringen av de nasjonale vedtakene sammen med Andøy kommune som vertskommune og lokal planmyndighet.

Andøy kommune har gjennom disse ulike prosessene og prosjektene rimelig god oversikt hva som er best for Andøysamfunnet.