Derfor ønsker LoVe Petro å få svar på om det også er mulig å skape nye arbeidsplasser basert på mulige olje- og gassressurser i våre havområder.

Før Stortinget kan ta stilling til om havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja eventuelt kan åpnes for petroleumsaktivitet, krever norsk lov at det må gjennomføres en konsekvensutredning.

Les også: – De ønsker ikke mer kunnskap, de ønsker mer oljeboring

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom skriver i et avisinnlegg at er det så langt er brukt en milliard kroner og ti år på å samle inn kunnskap om mulige virkninger av olje- og gassaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og at vi på det grunnlaget allerede nå kan si nei.

Dette er etter vår mening nok en grunn for å gjennomføre en konsekvensutredning, slik at vi får konkludert på en skikkelig måte.

En konsekvensutredning er en formell, demokratisk prosess. Den skal baseres på et utredningsprogram som blir fastsatt av myndighetene etter offentlig høring.

Høringen gir alle berørte interesser mulighet til å komme med innspill til programmet tidlig i prosessen. Dermed får en innflytelse på hva som utredes og omfanget av arbeidet.

Les også: – Olje- og gass viktig for landsdelen

Som et ledd i arbeidet med å utarbeide et forslag til program for konsekvensutredning skal det gjennomføres møter med sentrale direktorater og institutter innen miljø- og fiskeriforvaltningen.

Dette gjøres for å få en god forståelse av dagens kunnskapsgrunnlag samt å sikre tidlig involvering av relevante fagmyndigheter og fagmiljøer.

For Lofoten, Vesterålen og Senja sikrer konsekvensutredning lokal medvirkning og at alle relevante forhold blir belyst.

Dette kan være regionale og lokale ringvirkninger, arealkonflikter, seismikk, oljevern, risiko- og beredskap, forskning og utvikling, samt konsekvenser for naturressurser og miljø og klima.

LoVe Petro har respekt for at Natur og Ungdom er prinsipiell motstander av olje- og gassaktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og derfor er motstander av en konsekvensutredning.

Gaute Eiterjord tar imidlertid beviselig feil når han hevder at å si ja til en konsekvensutredning er det samme som å åpne havområdene for oljeboring.

Det finnes flere eksempler på at Stortinget har sagt nei til åpning etter gjennomført konsekvensutredning.

Natur og Ungdom må gjerne mene at det ikke er nødvendig med en konsekvensutredning.

For oss som bor i disse områdene, er det imidlertid viktig å få gjennomført en skikkelig og demokratisk prosess før det konkluderes.

Ørjan Robertsen, Lofoten og Vesterålen Petro