I VGs reportasje «De ser oss ikke, de hører oss ikke, vi føler oss lurt» lørdag 19. november kommenterer statssekretær Øystein Bø oppfølgingen av Stortingets vedtak om flytting av 333-skvadronen fra Andøya til Evenes slik: «de skal holde et blikk på de løpende kostnadene og komme tilbake til Stortinget dersom det er noen vesentlige endringer».

Bø later til å være i den villfarelse at Stortingets har gitt Forsvarsdepartementet «go» for å starte byggingen på Evenes, og så «får vi se hvordan det går økonomisk».

Dersom det var en korrekt tolkning av merknadene fra Stortingsbehandlingen, ville jo merknadene være meningsløse. En prosjektoppfølging slik Bø ser ut til å tolke det vil ikke engang være tilfredsstillende for et prosjekt uten Stortingets merknader.

Med den forhistorie som ligger til grunn for merknadene, samt de kommentarer og forutsetninger som ble uttalt fra Stortingets talerstol ved behandlingen av Langtidsplanen, må det være innlysende at Regjeringen må iverksetter videre utredninger og avklaringer, med spesielt fokus på beslutningsgrunnlaget og på utredninger som til nå ikke har vært utført.

Utredningene og avklaringene må utføres av eksterne selskaper i tråd med regjeringens egne retningslinjer (KS1 og KS2). Dersom Bø virkelig ikke har forstått dette så må sentrumspartiene og Arbeiderpartiet umiddelbart rettlede Bø og Forsvarsdepartementet.

Prosesser for å kartlegge behovene og kvalitetssikre underlaget må iverksettes umiddelbart, før man kommer for langt og ender opp med irreversible kostandssluk. Etter mitt syn er det spesielt fire prosesser som må iverksettes umiddelbart for å vurdere hvorvidt de grunnleggende vurderingene og de sjablongmessige kostnadsberegningene er korrekte:

 1. Igangsett kartlegging av plassbehov og etabler arealplaner med alle bygg, baneanlegg og infrastruktur på plass, inkl. tilhørende kostandskalkyler for enebasen på Evenes. Flytting av rullebane og taksebane, for å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsavstander, må vurderes og dokumenteres. En fullverdig behovsanalyse og gjennomarbeidet arealplan vil være det eneste troverdige beviset for at FD ikke har underestimert kostandene relatert til arealene på Evenes, slik mange hevder.

 2. Engasjer Avinor til å utarbeide en rapport etter samme mal som rapporten «Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart Utredningsrapport» (side 32-49) fra 2011.

Både pkt 1 og 2 over må vurderes for følgende to tilfeller

 1.  daglig drift av basen (sivil luftfart, QRA samt MPA). Planlagt arealbruk må hensynta dagens situasjon, men også situasjonen etter flytting/omlegging av banesystemet.

 2. stress-situasjoner som f.eks. store fullskala samhandlingsøvelser hvor allierte styrker deltar. Under en øvelse eller mobilisering skal basen i tillegg til sivil luftfart, QRA og MPA bl.a. huse støttefunksjoner for egne jagerskvadronene, allierte jagerskvadroner med tilhørende støttefunksjoner (transportfly, tankfly, mannskaper etc), alliertes MPA med støttefunksjoner, egne fremskutte helikopterskvadroner med støttefunksjoner, alliertes helikopterskvadroner med støttefunksjoner, alliertes droneskvadroner med tilhørende utstyr, samt daglig trafikk av jagerfly, helikoptre og andre enheter fra allierte hangarskip utenfor norskekysten. Alt dette kommer i tillegg til transportfly for personell- og utstyrstransport i fm luftbro til Evenes som sentralt mottakssenter under øvelse og mobilisering.

 3. Engasjer et eksternt fagmiljø til å utrede Langtrekkende luftvern både på Evenes og på Andøya. Herunder sørge for at det blir foretatt en behovsanalyse (for Andøya) og eventuelt gjennomføre et samlet mulighetsstudie for basene, med tilhørende kostnadsestimat for anskaffelse og drift. Siden dette har vært et avgjørende punkt for Arbeiderpartiet, og dermed Stortingets beslutning, er det mer enn naturlig at FD sørger for at dette blir kvalitetssikret og dokumentert. Dette nettopp for å se om forutsetningene endrer seg, slik Stortinget har bedt om.

 4. Engasjer eksternt selskap som evaluerer forutsetningene og gjennomfører en kostnadsvurdering for det vedtatte alternativ, samt (som et minimum) for alternativ 3 delt løsning.  Selskapet må få tilgang til alle data, herunder grunnlaget og resultatene fra ovennevnte tre prosesser. Det engasjerte selskapet må bl.a.:

 5.  dokumentere hvilke tall som ligger til grunn for Stortingets behandling. Både investeringskostnader og drift-/vedlikeholdskostnader. Vi har sett tallene som var forelagt i LTP’en, men under prosessen har disse tallene blitt endret. Hvilke tall gjaldt ved behandling i Stortinget?

 6. foreta en kritisk gjennomgang av tallgrunnlaget som lå til grunn for vedtak i Stortinget 15.11.16 post for post, inklusiv bakgrunnen, begrunnelsen og argumentasjonen for de enkelte postene.

 7. på bakgrunn av departementets arealutredning og arealplan (pkt. 1 over) beregne kostnadene som kontrolleres opp mot kostnadsestimatene som er vist for alternativ 1 i den fremlagte LTP-en.

 8. på bakgrunn av Avinors nye rapport (pkt. 2 over) beregnes kostnadene relatert til de forhold som fremkommer. Uteglemte kostander tillegges kostnadsestimatene som er vist i den fremlagte LTP-en.

 9. vurdere alle andre uteglemte kostander relatert til alternativet enebase Evenes:Sanering av de deler av Andøya Flystasjon og tilhørende anlegg som ikke skal anvendes i det videre.

 10. diverse kompensasjoner og kostander relatert til avtale mellom FD og samisk senter på Evenes.

 11. Andre kostnader som er påpekt i prosessen siden 17. juni i år.

 12. Alle øvrige, ukjente kostander.

Det har etter hvert blitt en folkeaksjon blant privatpersoner, politiske organisasjoner, lag og foreninger, osv som krever at avgjørelsen om flytting av MPA-ene til Evenes skal gjøres gjennom en demokratisk prosess hvor beslutningsgrunnlaget kontrolleres på en skikkelig og troverdig måte. Dette har også Stortingets satt som krav gjennom merknadene i Stortingsbehandlingen.

Inntektene fra oljeutvinningen reduseres stadig og vi finner oss ikke i flere kostnadsoverskridelser som enkelt kan elimineres ved å gjøre en skikkelig kontroll på forhånd.

Vi er mange som kommer til å følge med i den videre prosessen. Start en skikkelig prosess for å få frem det riktige grunnlaget og de riktige tallene.

Dersom Statssekretær Bø og Forsvarsdepartementet er så trygge på tallene sine så har de ingenting å frykte.

Tom Bjørvik, Andenes