Les innlegget til Wessel Olsen

Svar på spørsmål 1

Har dagens posisjon som målsetting å feie private aktører også av banen?

Nei, det er ingen målsetting. Alle arbeidsplasser er viktige for Sortland. Det gjelder offentlige, alle typer private bedrifter og de som driver med offentlige tilskudd.

Spørsmål 2

Stiller man seg bak det som er sagt og uttalt fra blant annet SV?

Dette spørsmålet har ikke ordføreren mulighet for å svare på. Et hvert politisk parti har anledning til å gi egne uttalelser

Spørsmål 3

Hvordan tenker ordfører at innbyggerne skal ha et best og mest mulig forutsigbart  tilbud fremover?

Ordfører er svært opptatt av at vi skal kunne gi våre innbyggere et best mulig tilbud på alle områder. Det gjelder både innenfor helse- og omsorg,  skole og barnehage, kultur og idrett.  Forutsigbarheten av alle offentlige tjenester henger nøye sammen med kommuneøkonomi og prioriteringer. Regjeringen har sendt på høring forslag til nytt inntektssystem for kommunene.  Dersom det blir vedtatt vil Sortland kommune få betydelig mindre overføringer. Det er kommunestyret som skal prioritere innenfor de rammene vi har tilgjengelig.

Spørsmål 4

Er en arbeidsplass i det private like mye verd som en arbeidsplass i det offentlige?

Ja alle arbeidsplasser er like mye verd, enten de er private, offentlige eller drevet med offentlige tilskudd.

Spørsmål 5

Hva vil ordfører foreta seg i denne saken?

Det gjøres en grundig gjennomgang av den totale fysioterapitjenesten i Sortland. Til tross for at de private fysioterapeutene har redusert sitt tilbud så er det en liten økning i den samlede ressursbruken knyttet til fysioterapi i Sortland, også i 2016. Jeg viser for øvrig til orientering i formannskapet den 28. januar 2016.