Kommunehelsetjenesten og medisinsk avdeling får belastningen hvis rehabiliteringsavdelingen og sengepost psykiatri legges ned på Stokmarknes.

9. januar tilsier innstillingen til styremøtet i Helse Nord at Sengeposten i LOVE DPS (distriktspsykiatrisk senter) blir nedlagt. Dette berører direkte 20 ansatte inkludert overlege og psykolog.

Dette er 20 ansatte som bor her, og er etablert her. Flere med familie og barn her, og som etter all sannsynlighet ikke ønsker å måtte bytte jobb.

Det er 0,18 DPS-seng per 1000 innbygger i Lofoten og Vesterålen, mens landsgjennomsnittet er på 0,36 DPS-seng.

Dette er det eneste døgntilbudet vi har lokalt i Lofoten og Vesterålen. Det er høy faglig kvalitet på behandlingen, dette er dokumentert fra nylig tilsyn ved avdelingen.

Nedleggelse av sengeposten vil utfordre rekrutteringen av spesialister og øvrig fagpersonell til avdelingen og svekke fagmiljøet. Det vil utfordre muligheten til å utdanne LIS leger i området på grunn av lavere lønn uten vaktordning, og lavere læringsutbytte. Det vil føre til mer utfordrende arbeidsforhold som poliklinisk behandler uten sengepost i eget distrikt. Omplassering av sengepostansatte til poliklinikk er ikke ukomplisert fordi det krever ulik kompetanse.

Pasientene vil med stor sikkerhet havne i medisinske enheter, som allerede er overbelastet. Det vil være stor sannsynlighet for at pasienter velger seg vekk fra nødvendig behandling. Det vil øke reisekostnadene. Det vil også øke presset på eksisterende døgntilbud i andre regioner, akuttplasser og sikkerhetspsykiatrien som allerede er i gul beredskap. Pasienter som må til Bodø vil miste nær støtte fra pårørende i behandlingen. Barn som har far eller mor i behandling på psykiatrisk døgnenhet mister muligheten for å komme jevnlig på besøk.

Vi har ingen liv å miste på grunn av manglende døgntilbud innen psykiatri i Lofoten og Vesterålen.

9. januar tilsier innstillingen til styremøtet i Helse Nord at rehabiliteringsavdelingen på Nordlandssykehuset i Vesterålen blir lagt ned.

75 % av pasientene som får rehabilitering på avdelingen kommer hjem etter behandling etter f.eks hjerneslag. Uten avdelingen vil flere pasienter dessverre havne på sykehjem.

Dette får konsekvenser for kommunehelsetjenesten.

Sykehjemmene i Vesterålen er i stor grad fulle, det er mange som venter på plass.

Styreleder Marit Lind hevder at det er ingen som går i fakkeltog for helheten.

«Det tennes fakler. Folk går i tog. Det koker i sosiale medier, men hvor representative kritikerne er for befolkningen og brukerne av helsetjenestene, vet vi ikke», skriver hun i et leserinnlegg.

Det er en svært ufin og billig retorikk å bruke når tusenvis av mennesker har vist engasjement for å bevare livsviktige tilbud som det er helt selvsagt at vi skal ha her for å kunne bo i Vesterålen, Lofoten, Ofoten og sør-Troms.

95 % av pasientene som legges inn på lokalsykehusene ferdigbehandles på lokalsykehusene. Støtteforeningene for lokalsykehusene mener at gode tilbud ved lokalsykehusene er en del av løsningen til problemene i Helse Nord.

Mandag 8. januar arrangerer Støtteforeningene i Narvik, Lofoten, Vesterålen en felles digital markering.

Aksjonen innebærer å legge ut et innlegg i sosiale medier, som får frem viktigheten av å beholde lokale tilbud innen kirurgi, medisin, rehabilitering, føde og psykiatri i Nord-Norge.

Bakgrunnen for markeringen er styremøtet i Helse Nord dagen etter, hvor styret vedtar høringsutkastet av den helhetlige planen (med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord).