I vol.no 13. mai 2016 retter ordfører Sture Pedersen i Bø skarp kritikk mot Naturvernforbundet

Les hva ordfører Pedersen mener: – Uverdige uttalelser i en seriøs debatt

Dette kommer som en reaksjon på våre uttalelser om kommunens saksbehandling i saken om oppdrett ved Gauværøya.

Ordføreren mener på sin side at vi kommer med uverdige uttalelser i en seriøs debatt.

Vi er fristet til å spørre ordføreren hvilken debatt han her viser til. Vi opplever fra vår side at å lykkes med å oppnå kontakt med kommunen er en heller vanskelig affære.

For vår del startet denne prosessen allerede i oktober da vedtak om dispensasjon fra arealplan ble fattet av Bø kommunestyre.

2. november 2015 sendte vi klage på gitte dispensasjon, men fikk ingen tilbakemelding på videre saksgang. Vi er imidlertid kjent med at kommunal saksbehandling kan ta noe tid, dermed ventet vi med stor tålmodighet på behandling av vår klage.

I begynnelsen av april blir vi, på ren slump, gjort kjent med at søknad om akvakulturanlegg Gaukværøy var lagt ut på høring. Informasjonen kommer ikke fra kommunen, men via bekjente.

Vi har på daværende tidspunkt som sagt ikke fått noen tilbakemelding på om hvorvidt vår klage på dispensasjonen er behandlet, utfallet av behandlingen eller begrunnelse for vedtaket. Rett til klagebehandling er regulert gjennom forvaltningsloven, og vi kan ikke se at kommunen har fulgt regelverket i denne saken.

Ordfører sier i sitt innlegg at saken er behandlet på en «ryddig måte, at saken behandles etter boka», og at det er drevet god forvaltning fra kommunens side.

Vi er av den oppfatning at en slik saksbehandling ikke med beste velvilje kan defineres som «ryddig og etter boka», slik Pedersen hevder, og befinner seg milevis av det vi oppfatter som god forvaltning.

Historien som følger, er at vi videre etterspør svar fra kommunen på behandling av vår klage. Vi får da kjennskap til at klagen ble behandlet av kommunestyret 4. februar 2015, og at klagen er avvist.

12. april 2016 gjør vi en skriftlig henvendelse til kommunen der vi påpeker nevnte forhold og etterspør vedtak og begrunnelse for vedtak på vår klage.

Påfølgende dag ringer vi til teknisk sjef, som bekrefter at kommunen ikke har sendt informasjon om vedtak til de som hadde levert innsigelser. Teknisk sjef bekrefter dette skriftlig per mail samme dag.

15. april 2016 sender vi klage på saksbehandlingsfeil til Bø Kommune.

Utdrag fra vår klage på saksbehandlingsfeil:

Klagen ble visstnok behandlet av Bø Kommunestyre, uten at Naturvernforbundet i Nordland fikk tilbakemelding om at klagen var behandlet eller utfallet av nevnte klage. Vi har heller ikke blitt gjort kjent med videre saksgang til tross for at vi er høringspart i saken. Vi anser dette som å være i strid med forvaltningslovens § 11” veiledningsplikt.

Heller ikke ved denne anledning får vi noen bekreftelse på at klagen er mottatt og må etterspørre dette.

30. mai 2016 etterspør vi per mail klagebehandling og ber kommunen i samme mail om å få tilsendt kopi av dispensasjonsvedtaket og vedtaket som ble fattet på vår klage.

Kommunen gir oss heller ikke her noen tilbakemelding på henvendelsen.

2. juni 2016 purrer vi på tidligere henvendelser, men nok en gang ingen respons, det samme skjer i ny purring datert 8. juni 2016

Ordføreren maner i sitt innlegg til saklighet. Vi er ikke uenig i at saklighet er en forutsetning for en god debatt, men i denne saken opplever Naturvernforbundet at det foregår en ren enveiskommunikasjon, der lover og regler og god forvaltningspraksis er totalt overkjørt.

I morgen skal saken igjen opp i kommunestyret. Dette til tross for at klagen på selve dispensasjonsvedtaket ikke er ferdigbehandlet, eller sikret en riktig saksbehandling og klagegang.

Naturvernforbundet har i over 100 år representert allmennheten og sivilsamfunnet i saker som angår natur og miljø.  Vi opplever sjelden slike tilfeller som i Bø.

Kommunen har ingen gyldig og oppdatert kystsoneplan.  Så gir man dispensasjon fra en utdatert plan, overkjører allmenne interesser og i tillegg fiskeriene. Og det uten annen konsekvensutredning enn det som det lokale oppdrettselskapet har lagt frem.

Ordfører Sture Pedersen må få lov å si at saksbehandlinga er «etter boka». Problemet er at denne boka gikk ut på dato i 2010 – samtidig med kommunens kystsoneplan.

Camilla D. Bjugn, nestleder i Naturvernforbundet i Nordland

Geir Jørgensen, regionsekretær i Naturvernforbundet i Nordland