I kommunestyret torsdag 25.april opplyste kommunedirektøren i Hadsel at kommunedirektøren hadde vurdert vedtaket til hovedutvalget til oppvekst var lovstridig. Dette var et forslag som undertegnede foreslo i god tro, med et ønske om en prosess som ville bedre og effektivisere resultatet av en stor investering for kommunen, nemlig Innlandet skole.

Jeg vil her berømme kommunedirektøren for sin tydelighet, og jeg antar at vedtaket blir omgjort i neste hovedutvalgsmøte, nå når vi er opplyst om dette.

Denne saken har også belyst verdifull informasjon om et behov i Hadsel kommune. Vi som arbeidsgiver må kanskje starte med oss selv, og se på hvordan vi ønsker at Hadsel kommune som arbeidsplass faktisk skal være, og ta et aktivt valg på hva vi som arbeidsgiver ønsker at våre ansatte skal styre etter. Når de folkevalgte har bestemt vedtak som sparker bein på egen intensjon og ønske, bør noe endres.

Ved mange investeringer kommunen har gjort tidligere i helse og oppvekst, har det vist seg at det er flere behov som ikke er møtt. Hadde man i planleggingsfasen benyttet en annen metodikk fra starten av, kunne man kartlagt behovene, adressert dem, spilt hverandre gode (med hverandre mener jeg eksempelvis sluttbruker, pårørende, ansatte og administrasjon, samt prosjekterende ingeniører og håndtverkere). Saken om Innlandet skole viser et behov for å endre metodikk og oppdragsbeskrivelse internt i kommunens styringsdokumenter. Et behov for å vedta tjenestedesign som metode for alt av prosjekter som medfører større investeringer.

Hadsel kommune med de folkevalgte bør begynne å se på kommunen som en arbeidsplass som kan velges å gå i en innovativ og folkestyrt retning, og istedenfor å brannslukke, starte å se fremover for å finne gode løsninger som varer lengre enn til å slukke «når det brenner på dass». Det er jo vi som innbyggere som er mottaker av tjenestene til kommunen, for meg er det helt innlysende at våre behov må kartlegges og ivaretas når vi skal motta tjenester fra disse investeringene.

Det å benytte rett fagkompetanse til rett tid, ved å f.eks ha en fast ansatt kommunearkitekt med design thinking kompetanse, og et tydelig mandat internt i kommunen på at dette skal med i all prosjektering, vil gi vår kommunedirektør en mulighet til å fremlegge forslag og løsninger som kommer fra de som faktisk ender opp med å bruke byggene og sikre at de fungerer optimalt.

Vi har nå fremover flere store investeringer på tapeten i kommunen, nytt sykehjem er et av disse, og her vil design thinking som metodikk kunne heve resultatet mange hakk. Tenk om Helse Nord hadde benyttet dette i sine styringssystemer, da hadde ikke forslaget om nedleggelse av psykiatrien vært mulig. Ja metodikken koster i planleggingsfasen, men den reduserer kostnader i bygge- og driftsfasen, og gir oss innbyggere og ansatte i kommunen et mye tryggere og forutsigbart tilbud over tid.

Anna Green-Hultgren

(Nestleder i Rødt Hadsel)