Arbeidet med å bekjempe voldtekt lykkes ikke i Norge. At en av fem kvinner har vært utsatt for voldtekt i løpet av livet kan vi ikke leve med, sier fylkestingsrepresentant for Høyre i Nordland, Beate Bø Nilsen. Hun vil ha på plass tiltak umiddelbart.

Den erfarne høyrepolitikeren konstaterer at dette er uakseptabelt høye tall, som krever svært rask handling.

Veken handlingsplaner eller andre tiltak har fungert. Derimot er det grunn til å tro at antall voldtekter øker. Det hjelper dessverre ikke at flere regjeringer har hatt kampen mot voldtekt og andre former for seksuell vold som et prioritert mål, når antall voldtekter er så mange, sier Nilsen. Hun viser til at det ikke finnes tegn til at myndighetene på en langsiktig og systematisk måte har tatt tak i det store omfanget av voldtekt. Det viser Voldtektsutvalget sin rapport som ble lagt frem 8. mars i år.

Store geografiske forskjeller

Bø mener det også er for stor geografisk variasjon i helsetilbudet, og at mange overgrepsmottak ikke etterlever de nasjonale kravene.

Det er klare mangler i akuttilbudet til barn som er utsatt for voldtekt. Flere lavterskeltilbud har gode støttetilbud, men disse er sårbare for kutt. Mange voldtektsutsatte får rett og slett ikke den hjelpen de trenger, og det holder ikke i 2024, sier hun. I 2023 kom to store undersøkelser, fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA. I den første rapporterte en av fem kvinner at de har opplevd voldtekt en gang i livet. Den andre ble gjort blant elever på videregående. Her oppga hele 14 prosent av jentene og 3 prosent av guttene at de hadde vært utsatt for voldtekt ved tvang og/eller trusler.

Dette er forferdelig triste tall. Tenk deg hver enkelt person som sitter bak disse tallene og som har hatt en opplevelse som vi andre ikke kan forestille oss. Vi kan ikke ha det slik lenger!

Voldtekter anmeldes ikke

De færreste voldtekter blir anmeldt til politiet, og oppklaringsprosenten for sakene er nå den laveste den har vært siden 2013.

Det er ikke rart at voldtektstallene er som de er når ingen straffes for det. Dette hjelper ikke de som har blitt voldtatt. Nå må innsatsen mot voldtekt styrkes umiddelbart. Det må opprettes et nytt statlig organ med ansvar for arbeidet mot voldtekt og vold, det må komme et landsdekkende akuttilbud for voldtektsutsatte barn, kompetansen i politiet må opp og vi trenger en støttekoordinator som hjelper dem som er voldtatt med å finne frem til hjelpen de trenger, poengterer Bø. Hun mener også at regjeringen må vurdere å opprette en «fast-track» for voldtektsofre i alle aldre som søker psykisk helsehjelp, og at det i tillegg må følge nok penger med tiltakene.

Uten noen som går i spissen for å få bukt med voldtekter, så blir det ikke noen løsning på problemet. Vi kan ikke ha det slik lenger. Det er på tide at regjeringen går foran og får på plass både penger og tiltak, avslutter fylkestingsrepresentanten.