Torgeir Knag Fylkesnes skriver et flammende innlegg på VOL om kvoteinstruksen og Stortingets behandling forrige uke. Det synes som han har forstått begge deler like dårlig.

For å ta instruksen først. Det er ikke den nye instruksen som åpner for utskifting til større fartøy. Dette har det vært adgang til også tidligere, og det finnes et antall fartøy i dag som enten er større eller mindre enn opprinnelig størrelse (hjemmelslengde).

Det instruksen gjør, er å fjerne et skjønn som har ført til forskjellsbehandling av fiskebåt-eiere.  Vi skal fortsatt ha en differensiert flåte. Instruksen sikrer faktisk den minste flåten ved at vi setter bom ved 11 meter.

Så langt viser da også tallene fra Fiskeridirektoratet at det ikke har vært noen eksplosjon av utskiftinger etter at instruksen kom.

I motsetning til hva Fylkesnes skriver, stiller Stortinget, inkludert Fylkesnes eget parti, seg bak instruksen: "Komiteen er enig i at det har vært for stort sprik i de skjønnsmessige vurderingene knyttet til behandling av salg og kjøp av fartøy og overføringer av kvoter mellom fartøy i forbindelse med dette.

Det var derfor riktig å gi en instruks slik fiskeriministeren har gjort", skriver komiteen i sin innstilling.

Verdt å merke seg er det også at komiteen, inklusiv SV, har forkastet forslaget til  Fylkesnes om å "låse alle fiskerikvoter innenfor hjemmelsgruppene i torskefiskeriene."

Å stramme til på denne måten, uten utredning av konsekvenser for fornying av kystflåten, flåtens  konkurransekraft og muligheter for rekruttering og utvikling, har Stortinget heldigvis satt foten ned for.

Så skal jeg selvsagt "vurdere å implementere forslagene fra Fiskarlaget", slik Stortinget ber om. Fiskarlagets forslag innebærer at det for fartøyeier i hjemmelsgruppen 11-15 meter ikke blir mulig å bytte til en båt over 21 meter.

Interessant å merke seg at Fylkesnes vil åpne for at fartøy med hjemmelsgruppe 11-15 meter kan byttes til fartøy over 15 meter. Per i dag er det 25 fartøy som har benyttet seg av denne muligheten, og så langt er det ikke noe som tyder på en eksplosiv vekst som følge av instruksen.

Instruksen som Fylkesnes mente var dramatisk, lever altså videre, med støtte fra Fylkesnes.

Fiskeriminister Per Sandberg