I år feirer vi folkestyret og vår nasjonale sjølstendighet.Grunnlovsdagen er nettopp feiret med pomp og prakt over det ganske land. Vifeirer både 200 år med egen Grunnlov og dessuten 20-års jubileum forfolkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994. Begge disse bærebjelkene i detnorske demokratiet trues av EU via EØS: - Grunnloven uthules gjennom avgivelseav suverenitet til EU i stadig større omfang - Folkets nei til EU undergraves gjennomja-partienes iver etter å tilpasse Norge til EU.

I det feststemte året 2014 skal vi feireGrunnloven. Vi må imidlertid ikke lukke øynene for at det helt sentralebudskapet fra 1814 om folkesuverenitet og nasjonalt sjølstyre markspises avledende politikeres iver etter å tekkes EU på stadig flere områder. Enoppsigelse av EØS-avtalen er en av de aller viktigste forutsetningene for atnorske myndigheter igjen kan få kontroll med samfunnsutviklingen i vårt land.Samtidig får vi muligheten til å vise verden at et likeverdig samarbeid mellomselvstendige og folkestyrte nasjonalstater er det eneste bærekraftigealternativ. Kystpartiet mener forøvrig at det også er behov for å fokusere påSchengen som begrenser Norges handlefrihet på viktige områder. EØS er basert påtilpasning til EUs indre marked, «de fire friheter», eller fri flyt av varer,tjenester, personer og kapital.

En handelsavtale bør etter Kystpartiets meningha klare begrensninger i alle de fire frihetene.

- Fri flyt av varer bør ikke omfatte landbruksvarer, dyr og planter. Norge børsikre seg rett til nødvendig tollvern og nasjonal styring av landbrukspolitikken.- Fri flyt av tjenester bør få et strengt regelverk mot sosial dumping, og ikkeoverstyre nasjonale bestemmelser og tiltak i norsk arbeidsliv.- Fri flyt av personer bør ikke være del av en handelsavtale. Mennesker er ikkeen handelsvare!- Fri flyt av kapital bør heller ikke være del av en handelsavtale. Spesieltbetenkelig er EØS sin funksjon som investeringsavtale.Norge er faktisk med i EFTA-samarbeidet, som utvikler handelsavtaler med landover hele verden. Det normale i det internasjonale samfunn er nemlighandelsavtaler og ikke konstruksjoner som EØS og EU.Kystpartiet vil støtte et krav om en offentlig utredning av alternativer tilEØS. Antakelig vil Høyre og Arbeiderpartiet hindre at en slik utredning blirforetatt. Men samtidig vil de fremstå som allierte i en kamp mot viktigfolkeopplysning. Senterpartiet og SV må overbevises om at tiden er inne for åta en åpen kamp mot EØS, og for i fremtiden å si nei til regjeringssamarbeidbasert på EØS-avtalen. Da vil vi få en helt annen fart i debatten om EØS ogforhåpentlig en økt oppslutning om partier som vil frigjøre seg fra”husmannskontrakten”. Stortingspartiene Sp og SV bør gå aktivt ut motEU-tilpasninger, selv om de av og til vil møte seg selv i døren i saker der denrød -grønne regjeringen tidligere har blamert seg. Noen kan ha fått enoppfatning om at FrP på sitt siste landsmøte åpner for re’ forhandling avEØS-avtalen. Dette medfører ikke riktighet. Et EØS-skeptisk forslag fraFinnmark FrP ble ikke realitetsbehandlet på landsmøtet men bare oversendt tilHovedstyret. Likevel er FrP et interessant parti, da det er utbredt skepsis tilbåde EØS og Schengen blant medlemmer og sympatisører.

Problemet er at FrPdeltar i et regjeringssamarbeid med Høyre og derved må godta både EØS og Schengen.Det er første gang FrP er i regjering. Derfor er det lite sannsynlig at partietvil sette regjeringssamarbeidet på spill ved å angripe EØS for hardt. Etter vårmening er det meget skadelig at partier som har erklært motstand mot EØS ogSchengen er villige til å støtte disse avtalene for å komme i regjering. Dethemmer ikke bare debatten at partier vil oppgi sin motstand om disse avtalenestraks de har en mulighet for regjeringsdeltakelse, det gir også et signal omat det er andre saker enn EU-saken, grunnloven og sjølråderett som er viktigerefor disse partiene. En oppsigelse av EØS-avtalen kan vedtas med simpeltflertall i Stortinget.Kystpartiet mener at de nåværende stortingspartienes regjeringsstrategier iEU-spørsmålet på sikt kan svekke befolkningens tro på at det går an å stoppeEU-tilpasningen. Både en rød -grønn og en blå - blå regjering baserer seg på atEU-medlemskap er uaktuelt nå, men at EØS- og Schengen-tilpasningen skalfortsette.Bengt Stabrun Johansen,partileder for Kystpartiet.