Rødt har sammen med Ap og SP i formannskapet i Sortland avvist å gi dispensasjon til å bygge boliger på dyrka mark i to konkrete saker.

Det ene arealet er lite, men ligger midt i et sentralt langbruksområde sør for Sortland sentrum, er lett tilgjengelig og i nær tilknytning til andre arealer. Det andre er større og ligger midt i Hognfjorden i strandbelte nedafor veien.

Hovedgrunnen til at Rødt har gått mot å ta dette til boligtomter gjennom disse sakene, er først og fremst at arealene er opptatte og i bruk til matproduksjon, altså jordvernhensyn.

Roar Wessel Olsen i Høyre påstår i media at begrunnelsen fra oss var at vi skulle avvente diskusjon og vedtak av kommunenes nye arealplan, så er dette en mildt sagt upresis formulering.

Matjord er en av de aller viktigste ressursene menneskene rår over, naturen har brukt tusenvis av år på å bygge et dyrkbart jordlag over stein og berg, og ødeleggelse av dette må ansees å være irreversibelt.

Jordvern er at avgjørende og grunnleggende styringsredskap for Rødt, men ser ikke ut til å være særlig fremtredende i Høyres diskusjon lokalt.

Da kan det være på sin plass å nevne at moderpartiet gjennom stortingsvedtak så seint som i desember heldigvis var med på at nasjonen skal begrense nedbygging av dyrka/dyrkbar jord. Det går for sakte, men tross alt i riktig retning. Hos Sortland Høyre ser det ut til å være «tut og kjør»!

Målsettinga og utviklinga for Sortland og hvordan vi tar ansvaret for framtida, blir det god anledning til å diskutere når forslag til arealplan for Sortland legges fram.

Heldigvis er det ikke Høyre og Frp som har flertall.

Hilsen Rødts formannskapsmedlem, Christoffer Ellingsen