Endelig skal kommunene få bestemme over boligbyggingen selv

Avslag fra statsforvalteren på boligbygging utenfor tettbygde områder har over tid vært en rot til stor frustrasjon i mange distriktskommuner.

Nå har regjeringen kommet med forslag til nye statlige planretningslinjer som vil gjøre det mulig for folk i distriktene å bygge husene de vil, der de vil.

Dette er et Senterparti-gjennomslag for å legge til rette for at folk skal få leve livene de ønsker over hele Norge. Om det er fordi man ønsker større tomt, lenger avstand til naboene eller å sette opp kårbolig for å sikre videre drift på gården.

Folk og folkevalgte har opplevd å gå på kvist i saker hvor en ønsker å godkjenne bygging utenfor boligfelt og det som i dag heter LNF-områder i kommunene.

Nå skal Statsforvalteren si mer ja, og mindre nei til boligbygging i distriktene.

Derfor ble det onsdag sendt nye statlige planretningslinjer på høring. Disse skal erstatte de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som har vært gjeldene de siste 10 årene.

Dagens regler tar ikke høyde for at det er store forskjeller i kommune-Norge. Det er forskjellige behov og forhold fra sted til sted. Forslaget til nye retningslinjer skiller derfor mellom pressområdene rundt de største byene våre og resten av landet, og innfører prinsipper for å gi, særlig distriktskommuner, mer makt i arealsaker.

Dette er viktig grep for større frihet til å bidra til bosetting og næringsutvikling.

For oss her nord er dette spesielt viktig. Vi trenger et styrket lokalt selvstyre og muligheten til å utvikle lokalsamfunnene våre på et planverk som er tilpasset de faktiske lokale forholdene.  Dette er en gladmelding for folk og næringsliv, som legger grunnlaget for å videreutvikle et levende Nord-Norge.