Åpent brev til Helse Nord Rhf om kommunal involvering i utredningsarbeidet.

Vesterålen interkommunale politiske råd viser til brev til kommunene datert 10.05.23, hvor ulike tiltak for kommunal involvering i arbeidet med å sikre bærekraft i Helse Nord beskrives.

Vesterålen interkommunale politiske råd er i hovedsak tilfreds med måten kommunene tenkes involvert i arbeidet gjennom høringer, informasjonsmøter og bruk av Helsefellesskapene. For å sikre det kommunale perspektivet, og ikke minst sikre god kunnskap om kommunal drift og utfordringer, ber likevel Vesterålen interkommunale politiske råd Helse Nord RHF om i langt sterkere grad å involvere kommunene faglig i utredningsarbeidet.

I den grad det etableres ulike utrednings- og arbeidsgrupper mener Vesterålen interkommunale politiske råd at kommunene må inviteres inn som fullverdige medlemmer med minimum 4 kompetente fagpersoner i hver gruppe.

Bakgrunn

I brev til Helse Nord datert 12.04.23 skriver Vesterålen interkommunale politiske råd:

Vi opplever at problemforståelsen Helse Nord RHF legger til grunn er ensidig utviklet av spesialisthelsetjenesten. Kommunenes perspektiv er ikke tatt hensyn til og situasjonen i og for kommunehelsetjenesten er ikke inkludert, noe som er et vesentlig element når et omfattende utviklingsarbeid med konsekvenser for hele helsetjenesten i landsdelen skal utvikles. (…)

Avslutningsvis ønsker vi å utfordre Helse Nord på å se nærmere på økt faglig samarbeid mellom primær og spesialisthelsetjenesten for å øke attraktiviteten til stillinger i begge organisasjonene, herunder også kombinasjonsstillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Styret i Helse Nord RHF har i styresak 29-2023 vedtatt hvilke områder som skal gjennomgås fremover. I sum er områdene svært omfattende og har betydelige berøringspunkter mot kommunene.

Vesterålen interkommunale politiske råd forstår at styret for Helse Nord RHF i møte 31.05.23 vil gi retning for det videre arbeidet, herunder mulig etablering av utredningsgrupper og mandat for disse.

«Vår felles helsetjeneste» er en sammenhengende helsetjeneste fra kommune til spesialist. Når endringer tenkes planlagt er det avgjørende at hele tjenesten får medvirke i ulike forslag som blir/skal vurderes. Dette er også bakgrunnen for «plikten til å planlegge sammen», jfr. helse- og omsorgstjenestelovens paragraf 6 og med særlig referanse til pkt. 6.2.12. 2.

Vesterålen interkommunale politiske råd mener forslaget om kommunal deltakelse i utredningsgrupper vil styrke samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Kommunal aktiv deltakelse vil gi større legitimitet og dermed sikre at forslag som skal på høring har det kommunale perspektivet med seg.

Vesterålen interkommunale politiske råd forventer at Helse Nord RHF tar hensyn til innspillet og legger det fram for styret i Helse Nord RHF.