Uttalelse fra regional samling for pensjonistforeningene i Vesterålen, Lødingen og Ofoten – 24. okt 2023, på Sortland.

Pensjonistforbundets lokalforeninger i Vesterålen, Lødingen og Ofoten har med stor bekymring registrert en rekke signaler fra styret i Helse Nord om mulige endringer i lokalsykehusenes funksjons- og oppgavefordeling.

Vi finner det vanskelig å forstå at det skal være Regjeringens ønske å redusere tilbudet ved lokalsykehusene i nord, tatt i betraktning de store avstandene det er mellom sykehusene og befolkningen som skal betjenes. Etter vår mening bryter dette med alle politiske mål om god helsetjeneste til folk der de bor.

Vi mener at en mulig sentralisering av lokalsykehusene og vitale tjenester vil svekke helsetilbudet for alle, unge som gamle, og i særdeleshet for eldre pasienter som allerede i dagens system har store utfordringer knyttet til reisevei, logistikk og oppfølging. For mange eldre er det krevende å koordinere og organisere ulike sykehusbesøk og undersøkelser slik det er i dag. Timebestilling og bestilling av transport og alle praktiske ting som må ordnes ved et sykehusopphold, blir ikke enklere med framskreden alder og økende avstand til behandlingssted.

Pensjonistforeningene har med stor interesse fulgt utviklingen av helsetjenestene over tid. Med tilfredshet har vi merket oss de faglige anbefalinger om å bygge opp nære tilbud, det være seg sykehustjenester og andre helsetilbud. I denne sammenheng har vi erfart, at hvis man er innlagt på sykehus over tid, har det stor betydning for pasientens følelse av trygghet og behandlingseffekt at behandlingen foregår i et lokalsykehus og derved muliggjør oftere besøk av familie og venner.

Dessverre kjenner vi til at det allerede i dag er store utfordringer når pasienter flyttes mellom sykehus og hjem, og dette skjer ofte altfor tidlig i behandlingsforløpet, som en følge av «Samhandlingsreformen». Helsesektoren står overfor store utfordringer både når det gjelder økonomi og rekruttering av fagpersonell, men vi mener at lokalsykehuset i et samhandlingsperspektiv har større muligheter til å få til et godt og nært samarbeid med helsetjenesten i kommunene og finne den løsning som tjener pasientene best.

Slik prosessene kjøres nå kan vondt bli til verre, både for økonomien og bemanningssituasjonen i Helse Nord. Det skapes usikkerhet for de som jobber i lokalsykehuset og for nyrekruttering av fagpersonell som helseforetaket sliter betydelig med. Regionen trenger ung tilflytting og uten et lokalsykehus vil det kunne føre til stagnasjon og et dårligere tilbud for både unge og eldre.

Vi frykter at resultatet av en mulig sentralisering av sykehustjenestene vil gi en dårligere og kanskje mangelfull behandling, og igjen en betydelig økt belastning på de lokale helsetjenestene i våre kommuner.

Vi forlanger at kommunene i Vesterålenregionen og i Ofote regionen, hver enkelt og sammen i de regionale samarbeidsorganene, at Nordland fylkeskommune og at sentrale politikere arbeider for å påvirke Helse Nord til å legge bort det som måtte være av skisser til sentralisering og nedleggelse av tilbud slik at våre lokalsykehus skal bestå.