Mangt skal vi tåle og mangt skal vi mestre, men dette tåler vi ikke, Jan Christian Vestre. Det som nå kommer frem om hvordan tvungent helsevern vurderes av Statsforvalteren, kommer i tillegg til Helse Nord RHFs forslag om å flytte 8 DPS-senger for Lofoten og Vesterålen til Bodø.

Statsforvalteren i Nordland har gitt sitt høringssvar til Helse Nord RHF om tiltak som skal sikre bærekraftig struktur i Nord-Norge. Det er rene ord for pengene i svaret som kan leses her; Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord - Helse Nord RHF (helse-nord.no)

I høringssvaret til Helse Nord RHF sies følgende «selv om det ikke er en del av denne høringen vil Statsforvalteren i Nordland vil først av alt be Helse Nord RHF vurdere endringer i dagens organisering av det tvungne vernet (lov om psykisk helsevern) i helseregionen. Slik det i dag er organisert opplever vi at pasientens rettssikkerhet ikke blir gitt den nødvendige prioritet. Konsekvensen er at det tar for lang tid før pasienter kommer til en institusjon som er godkjent og som er i stand til å yte de tjenester som pasientene har behov for».

Forholdene for pasienter som underlegges tvungent helsevern og transporten fra Lofoten og Vesterålen til Bodø, er forhold som også Vesterålsrådet har pekt på tidligere. I innspill til Helse- og omsorgsdepartementet nylig om fremtidens akuttmedisinske tjenester uttrykte vi vår sterke bekymring. Bekymring for de aller mest sårbare pasientene som tvangsinnlegges og trenger transport til Bodø . Vi er glade for at Statsforvalteren i Nordland også ser den samme utfordringen. Dette var også analysen vi ønsket at vårt eget sykehus, Nordlandssykehuset HF skulle ha gjort, sett, stått opp for, og spilt inn da de sendte sitt høringssvar til Helse Nord RHF. I stedet så ble DPS -tilbudene i Vesterålen og Lofoten «ofret» til fordel for oppbygging i Bodø.

Pasientgruppen innen psykisk helse som i dag må transporteres fra Lofoten eller Vesterålen ble ikke nevnt av sitt eget sykehus. Selv om de er fullt klar over den uavklarte situasjonen som er ved tvangsinnleggelse, og at pasientene ikke har noe sted å oppholde seg fra det er bestemt at de må akuttinnleggelse og frem til de får reise til Bodø. Høringssvaret fra Nordlandssykehuset HF var omtrent uten analyser om hva nedleggelse av DPS- sengene ville føre til for pasientene i Lofoten og Vesterålen. Høringssvaret var øredøvende stille om bedre strukturer for tvungent helsevern.

Vi mener at når statens representant i fylket uttaler at pasientens rettsikkerhet ikke blir gitt den nødvendige prioritet innenfor tvungent psykisk helsevern, er det grunn til å slå alarm.

Statsforvalteren sier også «Det fremgår av nasjonal helse - og samhandlingsplan 2024 -2027 at «det har over tid vært et mål om en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggere forsvarlige og tilgjengelige spesialisthelsetjenester. Statsforvalterens forventning er at dette tilbudet ivaretar psykisk helse på en tilsvarende måte som for somatiske tilstander.»

Vi er bekymret over prosessen som Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt i Nord-Norge. Vi stiller spørsmål ved om styret i vårt eget sykehus Nordlandssykehuset HF er i stand til å ivareta befolkningens interesser og statens føringer for psykisk helse i Lofoten og Vesterålen. Helse Nord RHF har satt inn en som er bosatt i Oslo til å lede styret i Nordlandssykehuset. I høringen stiller styreleder seg bak et høringssvar som innebærer flytting av DPS- senger til Bodø. Det betyr at pårørende må kjøre mellom 7-10 timer for å holde kontakt med et familiemedlem som innlegges planlagt eller akutt innen psykisk helsevern. For styrelederen ville dette betydd at han måtte kjøre Oslo – Trondheim dersom han hadde kjære og nære som var innlagt på sykehus enten planlagt eller under tvang. Det står ikke helt til troende at han ville ha stilt seg bak at Oslo skulle hatt sitt DPS tilbud i Trondheim. Dersom man leser Hurdalsplattformen står det heller ikke til troende at regjeringen stiller seg bak at Nord-Norge styres fra hovedstaden.

Kjære Jan Christian Vestre, vi er bekymret for hva prosessen som din forgjenger Ingvild Kjerkhol har igangsatt gjør med Nord-Norge. Slik det er nå settes man opp mot hverandre i kampen om trygghet for innbyggerne. Bygd står mot by, og staten mot kommunene og distrikt. Dette bygger ikke samfunn. Det river ned samfunn.

Landsdelens spesialisthelsetjeneste trenger en annen medisin enn det regjeringen Støre skrev ut i november 2022. Vi håper at du vil gripe inn og sette en stopper for oppdraget om oppgave og funksjonsdeling, for nå har alarmen gått om de aller svakeste. De som mottar tvungent psykisk helsevern.

Hilsen fra kommunene i Vesterålen

Grete Ellingsen ordfører i Sortland, og leder av Vesterålsrådet IPR

Elisabeth Sørdahl ordfører i Øksnes

Kjell Are Johansen ordfører i Andøy

Sture Pedersen ordfører i Bø

Kjell-Børge Freiberg ordfører i Hadsel