Arbeiderpartiet feirer snart 130 år som et stort og ansvarlig parti, der lojalitet mot partiets verdigrunnlag har vært en bærende kraft. Det har gjort Arbeiderpartiet til et bredt folkeparti, den ledende politiske kraft i Norge i flere tiår. I samarbeid med en sterk fagbevegelse er velferdsstaten bygget opp stein på stein.

Ansvarlig pengebruk har vært et varemerke for Arbeiderpartiet. En rød tråd i partiets politikk har vært at de store pengene skal brukes på de store oppgavene. Streng prioritering har derfor vært nødvendig. Det har ført til at Arbeiderpartiet har hatt stor troverdighet i ansvarlig pengebruk, langt ut over rekken av egne medlemmer og egne velgere.

Andøy Arbeiderparti forventer at Arbeiderpartiet er tro mot sine historiske verdier. Det er derfor Andøy Arbeiderparti forventer at partiets stortingsgruppe forhindrer at vedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon blir stående, og at de slik hindrer en ny økonomisk skandale i Forsvaret. Det er ennå tid til å hindre at de store pengene sløses vekk. Penger som Arbeiderpartiets kommende finansminister vil finne god anvendelse for.

For de som har prøvd å sette seg inn i tallgrunnlaget- og beregnede begrunnelsene rundt vedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon, er det umulig å forstå at Arbeiderpartiets stortingsgruppe valgte å stå skulder ved skulder med en regjering som på område etter område er på kollisjonskurs med Arbeiderpartiets verdigrunnlag. En regjering som overkjører lokale, demokratiske prosesser i kommunereformsaken, som er ansvarlig for nedgangen i privat sektor og stor vekst i byråkrati, med en uansvarlighet i pengebruk som ingen hadde trodd var mulig, og sist, men ikke minst, en regjering som har ”øremerket” vanlige folks skattepenger til skatteletter for de rikeste.

Andøy Arbeiderparti ber partiets stortingsrepresentanter ta lærdom av jagerflyprosessen. En flytteprosess som var beregnet å skulle koste 4-5 milliarder kroner er til nå kommet opp i snart 17 milliarder, uten at vi har sett sluttregninga.

Tidligere forsvarstopper har i åpen høring i Stortingets kontrollkomite erkjent at en rekke prosjekt bevisst er underkalkulert for å få positive vedtak i Stortingssalen, noe som har påført hele organisasjonen et betydelig fall i omdømme.

Andøy Arbeiderparti mener det er uforsvarlig å legge ned Andøya Flystasjon, den beste operative-, militære flybasen i landet.

Pensjonert sikkerhetsoffiser ved Andøya Flystasjonen, Levald Larsen, skriver i en kronikk at å bygge en base som denne på Andøya i dag, vil koste rundt 30 milliarder 2017 kroner, ja kanskje noe mer.” Nå skal den skrotes.

Regningen for å bygge ut Evenes til å huse både kampfly og overvåkningsfly med alt tilbehør er kraftig underkalkulert

Samfunnsøkonom Steinar Strøm har fått seg forelagt en alternativ rapport til beregningene langtidsplanen for Forsvaret bygger på. Han konkluderer til Kommunal Rapport at det vil være uforsvarlig å legge ned Andøya Flystasjon med den usikkerhet som hersker rundt tallene. Strøms påpekning er høyst betimelig fordi forhistorien viser med tydelighet at disposisjonene som er foretatt i det norske forsvaret har vært svært kostbare for skattebetalerne.

Fagmiljø som har gått departementets tallgrunnlag etter i sømmene hevder at en skroting av Andøya Flystasjon med påfølgende oppbygging på Evenes vil innebære nye overskridelser i milliardklassen.

Departementet følger et kjent og innarbeidet mønster, nekter å kommentere, nekter å svare og hemmeligholder egne tall. Partileder Støre har gitt regjeringa fortjent refs for hemmelighold av Riksrevisjonens rapport om svikt i beredskapen. Andøy Arbeiderparti forventer åpenhet også om Andøya flystasjon, fra alle parti.

Dersom en flystasjon på Andøya til 30 milliarder skrotes og en ny bygges opp noen få mil unna i samme region, i samme fylke, er en ny skandale et faktum.

Høstens valgkamp skal vinnes. Den skal også vinnes i Andøy og Nordland. Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter har ennå tid til å sikre at de store pengene går til de store oppgavene, heller enn å sløses vekk.

Regningen for å bygge ut Evenes til å huse både kampfly og overvåkningsfly med alt tilbehør er trolig kraftig underkalkulert. Til Stortingets kontrollkomite har tidligere toppsjefer i Forsvaret nylig innrømmet at underbudsjettering har vært et velkjent fenomen i Forsvaret, for å få satt i gang prosjekt. Bordet har så fanget.

Departementet følger et kjent og innarbeidet mønster, nekter å kommentere, nekter å svare og hemmeligholder egne tall.

Spørsmål som Andøy Arbeiderparti ønsker svar på:

1. En utvidelse av tverrvindbanen på Andøya med 700 meter er i Departementets tallmateriale kalkulert til å koste 2,9 milliarder, en halv milliard mer enn å bygge en helt ny storflyplass fra grunnen av på Hauan i Mo i Rana. Fester Arbeiderpartiet lit til – og stiller seg bak denne kalkylen?

Entreprenørfirma Leonhard Nilsen og Sønner AS har kalkulert utvidelsen til 570 millioner inkludert et påslag på 25 % i feilmargin. Denne kalkylen er kvalitetssikret hos NTNU i Trondheim.

2. Statssekretær Øystein Bø sier at for forsvarets del er det nok kapasitet på Evenes. Samlet kapasitet for sivile og militære behov er ikke tilstrekkelig i følge AVINOR-sjef, som har uttalt at ved økt sivil og militær aktivitet på Evenes må rullebanen flyttes. Er dette korrekt? Det må Arbeiderpartiet få klarhet i. Serverer forsvarsdepartementet her en halv sannhet?

3. Miljøutfordringer, avising av fly. Evenes er allerede i dag på maksgrensen i forhold til utslipp av avisningstoff. Skal aktiviteten økes, må en øke utslippstillatelsen eller bygge oppsamlingsenheter for avvisningsstoffer.

4. Miljøutfordringer, avising av rullebane. De nye F35 må ha svart rullebane, på Evenes får de ikke bruke urea. Alternativt stoff som kan brukes for å holde banen sort, kan ikke brukes på Evenes pga utslippsbegrensning. Hvilke drifts og investeringskostnader vil det medføre å bringe dette i orden?

Et godt forsvar krever at pengene går til operativt forsvar og ikke sløses vekk.  Norge har hatt mange eksempler på feilinvesteringer, slik eksemplene nedenfor illustrerer:

- Forsvaret brukte ti milliarder på kystfort i løpet av 1990-tallet – kystfort som ikke kan brukes.

- I 2014 la Forsvaret selv ned forbud mot å bruke 15.000 helt nye soveposer Forsvaret selv hadde kjøpt inn. Det ble is og kondens på innsiden av yttertrekket.

- Flere titalls millioner ble brukt på innkjøp av 25 flyplasstraktorer som skulle slepe F 16. Traktorene er ubrukelige til annet enn å slepe bagasje og annet utstyr.

- Forsvarets nye superhelikopter NH90 kan ikke operere på fartøy i dårlig vær, de tåler ikke saltvann. Derfor kan verken Kystvakta eller Marinen bruke dem, slik hensikten var.

- Marinens fregatter, som ikke minst er viktige for kysten her nord, kan med rette kalles verdens dyreste delelager der de har ligget til kai ved Haakonsvern i Bergen.

- Den topphemmelige ubåtbasen Olavsvern utenfor Tromsø solgte Forsvaret like godt til en privatperson. Den leies nå ut til russere, som bruker den til havn for forskningsfartøy.

- Et for et har Orionflyene på Andøya nylig gjennomgått et moderniseringsprogram til over en milliard kroner for å kunne driftes i nye femten til tjue år. Disse skal nå plutselig skiftes ut til fordel for nye fly til en pris på om lag ni milliarder kroner, i følge norske myndigheter. Amerikanske kilder oppgir femten milliarder, bare for flyene. Instrumentering kommer i tillegg, til samme pris som flyene antydes det.

- En måned før Orionflyene på Andøya vedtas flyttet til en annen flystasjon leveres ferdigattest  på det nye varmepumpeanlegget på Andøya flystasjon til 25 millioner kroner. (Anlegget har vært i drift i mer en et år.)

Styret/Årsmøtet i Andøy Arbeiderparti.