I innlegg i Bladet Vesterålen (BLV) 21. mars i år og i Vesteraalens avis (VA) dagen etter forteller Anna Green-Hultgren (R) at hun ønsker et fleksibelt skolebygg på Innlandet, og hun skisserer forslag til hvordan man kan løse flere behov med samme investering, blant annet i et samarbeid mellom offentlige og private interesser. Innlegget viser tydelig en representant med innsikt i hvordan man med en god planlegging kunne ha fått til mye positivt både for elever og bygda ellers.

Skolen er nå i midlertidige lokaler, og dessverre begynner det å haste med å komme i gang med et av alternativene kommunestyret bestemte å få utredet i junimøtet for snart to år siden. Som kjent ble disse først vedtatt sendt på anbudsrunde 21. mars i år.

I fjor høst skrev VA at konsulentfirmaet HRP arbeidet med en rapport om skolen. I hovedutvalgsmøtet i begynnelsen av november stilte jeg spørsmål om den. Vi hørte ikke mer, og jeg etterlyste så saka til utvalgsmøtet 14. februar i år. Da fikk vi vite at en rapport allerede forelå. Vi folkevalgte var enige om å straks sende den ut til allmennhetens kjennskap. Jeg ble paff da jeg mottok den, for rapporten var datert 1. desember, og den hadde dermed ligget på kommunen i over to måneder. I god tid før jul kunne vi ha fått den tilsendt og dermed ha fått langt bedre tid til å vurdere forslag som for eksempel de Green-Hultgren presenterer.

Hva om Hadsel hadde kommunedirektør mindre opptatt av sentralisering, og som i større grad var innstilt på å se muligheter i hele kommunen. Da rapporten fra HRP ble offentlig, var direktøren raskt ute i media og fortalte at han hadde ikke penger til noen av alternativene den hadde vurdert. Hans medarbeider, teknisk sjef, var også på banen og mente det samme. Og så var der visst noe som buttet i mot økonomi-reglementet. Det virker tydeligvis som der er en barriere når noe skal realiseres i kommunens distrikter. Og hva om den involvering av alle parter i skolesamfunnet på Innlandet som kommunestyret har vedtatt, kunne ha blitt praktisert, om ikke annet så ved den anbuds-prosessen som nå skal gjennomføres?

Vesteraalens Avis fulgte straks opp, blant annet med å ringe meg. Avisen spurte inngående om jeg kunne finne midlene (som kommunedirektøren sa han manglet). Jeg svarte opplysende at pengene finnes der pengene er, blant fellesskapets midler, der slike ellers finnes!

Vi som er folkevalgt, blir stadig fortalt at vi kun må kjenne kommunedirektøren og ingen av de øvrige sjefene. I Hadsel lar det seg vanskelig gjøre. Støtt og stadig møter vi i avisene flere andre kommunale ledere. Om der er noen plan over hvem det er sin tur til å være i media, om det avhenger av om det er gladsaker eller saker der budskapene er mer dystre? Det har jeg aldri funnet ut av.

VA kommer så 12. mars med det avisen kaller en gladnyhet fra fylkeshovedstaden. Fylkesrådet skal i februar ha lovet samarbeid om flerbrukshall på Stokmarknes, og bygging skal i følge teknisk sjef kunne påbegynnes allerede dette året. Om dette prosjektet også har vært lutret på kommunale kontorer eller vil vise seg mer som en kanin opp av hatten, det får vi nok gjøre våre tanker om.

Men, hopper ikke avisen med sin framstilling noe bukk over virkeligheten? Har det nye fylkesrådet egentlig vedtatt noe som helst om flerbrukshallen? I august i fjor ga det forrige rådet en vurdering av saka. Det nye rådet har rett til å gjøre det samme, men det skal fortsatt kun være fylkestinget som kan gi bindende løfter om årlige tilskudd. Så vidt jeg ser, nevner ikke inneværende økonomiplan noe om årlige tilskudd på 3 millioner, slik avisen opplyser.

Fylkestinget kan vedta dette, men det ligger flere måneder fram i tid, og hvorfor skyver da kommedirektøren på for å få «flerbrukshallen» som sak i hovedutvalg for undervisning 17. april og i «teknisk» allerede dagen før. Skal vi forberedes på behov for ytterligere kostnader. Foregår det strategisk tenking i forhold til revidering av økonomiplanen til sommeren? Øver kommunedirektøren og hans nærmeste tangotrinn med hverandre, en fram og en annen tilbake. -Og hva med anbudsprosesser, kan noen gjøres mindre tidkrevende og omstendelig enn andre?

Til VA ble det fortalt at romplaner snart er ferdige, og at plasseringen skal visst også være klar. Tas det sikte på å presentere alternativer for både med og uten fylkes medvirkning? På Innlandet må det først rives, og det vil koste penger. Hva med dette prosjektet, kan her bygges uten å rive? Hva med gode, gamle Neshallen, er den tiltenkt noen rolle! Har noen allerede tenkt det som kalles «vinn-vinn»?

Ærede leser, du har sikkert skjønt at jeg skriver noe mellom linjene. For øvrig, tenk gjerne over; har pengesedler ulik farge etter hvor i kommunen de skal brukes? Er noen mer rosa enn andre, – og har en kommune ulike økonomireglement, noen strenge mens andre er mer lemfeldige!

I Hadsel rådhus har jeg fått høre at man har rett til å spørre, men ikke til å få svar! Vi får nå se.