Situasjonen i landbruket er svært alvorlig. Gårdsbruk avvikles hver dag, og inntektsutviklinga i landbruket er så svak at neste generasjon kvier seg for å ville bli bønder. Dette sammen med en eksplosiv kostnadsvekst på innsatsfaktorer som bygningsmateriell, kunstgjødsel, diesel og strøm gjør at situasjonen raskt kan bli verre.

Hadsel formannskap vil være med på å snu denne utviklinga. Vi vil at det skal være levelig å vær bonde i Hadsel. Vi trenger et landbruk som får levelige vilkår for matproduksjon på de naturgitte ressursene som finnes i hele vårt fylke og landsdel. Regjeringa har kommet godt i gang med å snu kursen i norsk landbruk. Arbeidet må fortsette og de fremsatte krav må innfris slik at Hadselbonden sammen med alle sine kollegaer i hele landet kan oppleve fremtidstro og optimisme. Tettinga av inntektsgapet må begynne nå, og staten må sørge for at bonden opplever det trygt å satse på gårdsbruk og matproduksjon.

Hadsel formannskap forventer at regjeringa følger opp Hurdalsplattformen, og sørger for å legge frem en forpliktende og tidfestet plan for tetting av inntektsgapet sammenliknet med andre grupper i løpet av 2022. Norske bønder må gis vilkår som gjør det mulig å leve av å produsere mat i hele landet.

Hadsel formannskap tar landbruks-og matministeren på ordet, og regner med at tettinga av inntektsgapet starter under årets jordbruksforhandlinger. Det er tvingende nødvendig at vi får på plass ordninger som kan bidra til sikkerhet for matproduksjonen. Onsdag la bondeorganisasjonene frem sitt krav på 11,5 milliarder og formannskapet stiller seg helt og fullt bak argumentasjonen for det historisk høye kravet. Summen skal dekke kostnadsvekst og bidra til å tette gapet i inntekta mellom jordbruket og andre grupper.

Reelle forhandlinger har ikke skjedd på flere år og den norske bonden har sakket akterut lønnsmessig. Sammen med de økte kostnadene vi ser i næringa risikerer vi massiv avvikling av matproduksjonen over hele landet. Det er nå vi kan, og må, stoppe den utviklingen vi er vitne til.

4. mai legger regjeringa frem sitt tilbud til den norske bonden og 16. mai skal jordbruksoppgjøret, etter behandling i stortinget, være i havn. Oppgjøret skjer i en tid da det er større uro i matvaremarkedene enn på lenge, og sjelden har vi blitt bevisst hvor viktig det er at Norge kan produsere verdens reneste mat til egen befolkning. Vi står ved et veiskille i norsk landbruk, utfallet av årets oppgjør bestemmer retningen.

Hadsel formannskap har en klar oppfordring til staten som forhandlingspartner: Gi landbruket i Hadsel og over det ganske land fremtidstro og vilkår til å kunne levere. Gi bøndene det oppgjøret de trenger, og fortjener, for å kunne leve av sitt yrke. Det vil ikke bare tjene bøndene, men være til det beste for oss alle.