Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland svarer på Tove Mette Bjørkmo sitt leserinnlegg, som var et svar på Rødt Sortland sitt leserinnlegg.

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo fortsetter sin feilaktige framstilling av formannskapets sak om landbruksvei i Holmstaddalen. Når hun tydeligvis mener at formannskapet bare skulle bekrefte et skjønn/en dom i jordskifteretten og at formannskapet ikke hadde noe valg, kan en virkelig lure på hvorfor saken i det heile tatt ble satt på sakslista. Hennes svar til Rødt tyder på nytt på at hun ikke har satt seg inn i saka.

Med forbehold er jordskifterettens dom rettskraftig om valg av veitrase, MEN – og dette er heilt avgjørende – jordskifteretten la inn forutsetninga for deres avgjørelse at Sortland kommune (her formannskapet) godkjente dommen vurdert opp mot bestemmelsene i JORDLOVEN og eventuelt andre forhold. Altså hadde formannskapet muligheten til å avvise dommen fra jordskifteretten med å vedta at avgjørelsen ikke kunne godtas fordi dommens trasevalg var uakseptabel.

Trasevalget var nesten dobbelt så lang som nødvendig, ville føre til mer kostbart å anlegge, ødelegge mer dyrka mark, mer ressurskrevende å vedlikeholde og brøyte og nesten umulig å kunne brukes av tungtransport til driftsbygningen – alt dette i forhold til et åpenbart alternativ. Disse forholdene er alle relevante å behandle i forhold til jordloven. Å avvise jordskifterettens trasevalg som Rødt foreslo, ville partene måtte gå tilbake å finne andre løsninger. Den løsningen ligger i dagen for de som gidder å se med egne øyne.

Kommunens saksbehandler hadde forøvrig skjønt poenget fra jordskifteretten om at det var valgmuligheter for formannskapet, når han skriver: «I dommen tas det forbehold om kommunens godkjennelse».

Når varaordfører merkelig nok ikke har fått med seg at det er kommunen som har siste ordet, har Rødt sine ord i behold – varaordfører framstår kunnskaps- og ansvarsløs. Det er betenkelig…

VOL har vært i kontakt med Tove Mette Bjørkmo, som svarer følgende på Ellingsens leserinnlegg: «Det som Christoffer Ellingsen driver med mot meg som person er svært betenkelig.»