Leder i skolelederforbundet, Per-Aage Krekling, etterlyser blant annet andre yrkesgrupper inn i skolene. FO støtter seg til dette forslaget.

FO organiserer blant annet vernepleiere, sosionomer og barnevernpedagoger(heretter kalt miljøterapeuter), og ser nytten i å ha denne kompetansen også på skoler.

Et par av skolene i Sortland Kommune har allerede noen av disse yrkesgruppene ansatt. Se til Grimstad ungdomsskole, hvor de har opprettet et miljøteam som samarbeider tverrfaglig, og med foreldre og foresatte. De deltar på ansvarsgruppemøter og overgangsmøter, og jobber til daglig med miljøbygging, miljøarbeid og mot mobbing.

Her er både ledelse og foreldre fornøyde, og skryter av godt læringsmiljø og lite mobbing. Et godt psykososialt læringsmiljø er viktig for at elevene skal kunne konsentrere seg om å utvikle seg både faglig og sosialt.  Å ha miljøterapeuter i skolene vil kunne avlaste lærerne fra noen av oppgavene de er pålagte, gjøre at de kan konsentrere seg om det faglige, og frigjøre bedre tid for alle ansatte.

Tverrfaglige ansatte på skolene kan gjøre at de ulike yrkesgruppene utfyller hverandres kompetanse, til elevenes beste. En tverrfaglig skole kan bedre sørge for at elevene får sikret sine rettigheter etter Opplæringsloven. Kunnskapsdepartmentet har i Stortingsmelding anbefalt skoleledere å legge til rette for bruk av andre yrkesgrupper som et ledd i det psykososiale arbeidet. Bedre læringsmiljø vil kunne gjøre slik at elevene får utviklet seg bedre på alle plan. Pedagogisk kompetanse trenger ikke bare dreie seg om lærernes undervisning, men også andre pedagogiske tiltak i skolen.

I kommunedelplanen for «kvalitet i skolen» står det både om kompetanse, trivsel, helhetlig arbeid, arbeidsro, psykisk helse og arbeidet mot mobbing. Miljøterapeuter kan se og forstå barn som har en vanskelig livssituasjon, jobbe med tilhørighet og mestring og sikre at barnas stemmer inkluderes i saker som har med deres liv å gjøre.

De kan forebygge, løse og redusere sosiale problemer og bistå barn og unge for at de skal få bedre livsvilkår. De kan hjelpe til med barn og unge som har ekstra utfordringer med læring, og jobbe med habilitering og rehabilitering med barn som har fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. De kan utnytte den enkeltes ressurser og tilrettelegge for utvikling. Også sett i sammenheng med oppvekstplanen, som enda ikke er vedtatt, vil kvalitet i skolen være viktig.

FO har også, i samarbeid med Utdanningsforbundet, laget en brosjyre som heter «Tverrfagleg samarbeid i skulen– god og trygg skulekvardag for alle elevar». Denne brosjyren er fra 2012, men er aktuell og lister blant annet opp ulike eksempler på hva miljøterapeuter kan gjøre både på individnivå, gruppenivå, klassenivå og skolenivå. En AFI-rappport fra 2014 nevner at miljøterapeuter for eksempel kan jobbe med enkeltelever som trenger det, ha oppfølging av elever utenom skoletid eller leksegrupper.

Skolene er oppvekstarena, og her skal det legges til rette for at et godt psykososialt læringsmiljø. Miljøterapeuter kan, i samarbeid med lærere og eventuelt helsesøster og andre yrkesgrupper, bidra til at Sortland Kommune oppnår det som er målet; et godt og tilpasset læringsmiljø, med godt samarbeid, som skal klargjøre den enkelte elev til å utvikle de ferdigheter som trengs videre i livet.

Miljøterapeuter i skolene er ikke lovpålagt, men det er ønskelig fra FO at Sortland Kommune ser nærmere på muligheten for å ansette flere miljøterapeuter i oppvekst- og opplæringsarenaer i kommunen.

Kamilla Fossem,HTV/leder FO Sortland