Deler av utbetalingen på ca. 50 millioner kroner fra fusjonen mellom Trollfjord og Nordkraft kan og bør settes av til et fond som kommer dagens og fremtidens hadselværinger til gode. Nå vil kommunedirektøren fjerne pengene med et pennestrøk.

Tidligere i år vedtok kommunestyret at 5 millioner skulle settes av til et «Fremtidsfond», og at 5% av utbytte som kommunen mottar årlig fra sine eierskap i forskjellige selskaper (Nordkraft, Fiber Holding AS, Reno-Vest) skal tilføres fondet. Det ble samtidig vedtatt en handlingsregel som sier at det ikke kan brukes mer enn 5% av fondet per år. På denne måten sikres en jevn vekst – både på fondet og utbetalingene fra fondet.

Tanken med å opprette et slikt fond var at en liten del av «arvesølvet» etter Trollfjord AS faktisk skulle gå i arv til kommende generasjoner med hadselværinger – i stedet for at kommunen bruker alle pengene med en gang.

Nå er det akkurat det kommunedirektøren har foreslått – og formannskapet har støttet – før kommunestyremøtet på onsdag. Formannskapet har nemlig vedtatt at de 5 millioner kronene som er satt av til Fremtidsfondet skal brukes til å dekke deler av kommunens underskudd så langt i år – bare uker etter at kommunestyret vedtok å opprette fondet.

Dette mener MDG er både uklokt og urettferdig. En arbeidsgruppe bestående av formannskapet + gruppeledere fra de andre partiene har tidligere anbefalt opprettelse av fondet nettopp for å sikre en langsiktig forvaltning av fellesskapets ressurser. Første året vil kommunen kunne bruke 250.000 kroner (5%) fra fondet, men dette beløpet vil øke nokså fort i takt med størrelsen på fondet.

Dette er midler kommunen kan bruke på ulike utviklingstiltak i kommunen. Tiltak som bidrar til attraktive og inkluderende lokalsamfunn, gode møtearenaer, fritidsaktiviteter, distriktsutvikling, nye arbeidsplasser og tiltak som bidrar til bo- og blilyst. Gjennom samarbeid med frivillige, grendelag, næringsliv, foreninger og andre organisasjoner kan vi med dette fondet sikre utvikling og økt trivsel i kommunen i mange år fremover.

MDG kommer derfor til å foreslå at kommunestyret freder Fremtidsfondet i kommunestyremøtet på onsdag. Et fond som et enstemmig kommunestyre vedtok at skulle etableres for bare noen uker siden. Vi foreslår at dette finansieres ved at det tas ut 5 millioner kroner ekstra fra Trollfjord AS.

Av de 50 millioner kronene som kommunen fikk gjennom fusjonen vil da mesteparten brukes på næringsutvikling og til å dekke deler av vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg, mens de siste 5 millionene blir starten på Fremtidsfondet.

På denne måten sikrer vi at en liten del av arvesølvet vårt kommer hadselværinger til gode – også om 10 eller 20 år.