Vol.no har hatt oppslag om ulike synspunkter vedrørende vedtatt forslag fra H/Frp om bygging av demning i Storvatnet. Tema har vært en gjenganger i politikken i Sortland siden det ble vedtatt å rive den gamle demninga. Rivinga ble gjort fordi demninga i 2017 blei skada av anleggsarbeid. Etter det har diskusjonen dreia seg om det var behov for ny demning, - særlig i forhold til sikker vannforsyning og ønske om å tilbakeføre tidligere oppdemma vannstand av estetiske hensyn m.m. Saka er viktig blant annet for at investering i ny dam, skal finansieres gjennom kommunens vann og avgiftsgebyr direkte til de som får vann fra kommunale vannverk. Erfaringer peker for at demning kan bli langt dyrere enn de 20 mill. som flertallet har satt av til det.

Rødt har i en rekke sammenhenger gått imot bygging av ny demning nå. Hovedargumentene er at det ikke er behov for det og at dette vil være ei unødig økonomiske belastning for abonnementene. Bygging nå vil være i tillegg til alle de store nødvendige investeringer i vedlikehold og nye vann-, avløps- og renseanlegg som må gjennomføres. Den viktigste begrunnelsen for Rødts standpunkt er at de siste beregningene av naturenes eget tilsig av vann til Storvatnet, er betydelig høyere enn det som lå til grunn da vedtak «Kommunedelplan vannforsyning» ble gjort i 2015.

Flere uttalelser fra ordfører i nevnte oppslag, er det grunn til å kommentere. Her er det fakta, motsetninger og synsing som er mer til villedning enn til saklig informasjon.

1. Ordfører går imot å utrede nye plan for vannforsyning med begrunnelse at den som gjelder nå, ikke er utdatert. Til det er å si at en rekke forhold er endra i forhold til planvedtaket. Endringene har også Høyre vært med på. I tillegg er det mange plantiltak som ikke er gjennomført. Få planer er så underminert av etterfølgende vedtak som akkurat den planen fra 2015. Uansett gjelder den planen bare til 2026. En viktig endra faktor er det nye kunnskapsgrunnlaget for tilsiget til Storvatnet. Det viste at tilgang til vann er ca 50% høyere enn planen fra 2015 la til grunn. Ei ny demning vil ikke gi noe mer tilsig.

Ordfører siteres på at «alle fakta skal på bordet». Det er vel nettopp det en ny eller oppdatert plan skal gjøre?

Etter Rødts mening er det viktig å sette i gang arbeidet med ny plan eller i det minste å «tilpasse» planen til dagens situasjon og avklare hva som utfra det må settes i verk framover for sikring av vannforsyninga.

2. Høyre/Frps og ordføreres prioritering med bygging av ny demning dreier innsatsen bort fra det som var 2015-planens nest høyeste prioritering, - nemlig utskifting av rørledninger for å hindre lekkasje i dagens vannledningsnett. Dette var også et viktig poeng fra faglig kommunalsjef i nevnte vol.no-oppslag. Arbeidet med ny demning vil trekke utrednings- og økonomiske ressurser i feil og unødvendig retningen.

3. Når ordfører sier at hun «ikke lukker helt døren for at om det skulle komme et nytt faktagrunnlag som rokker ved beslutningen om å bygge demning, så vil det få konsekvenser for forslaget (om å bygge ny demning – min tilføyelse)».

Det faktagrunnlaget ligger tilgjengelig allerede i rapport fra Multiconsult fra 2021: «Kapasitetsberegninger Sortland» 30.april 2021.

Denne rapporten og andre fagpersoners vurdering av vannkapasiteten til Storvatnet ga mer enn nok grunnlag for å ikke sette i gang bygging av demning.

4. Tidligere har ordfører understreket at etablering av vanntilførsel til Holmøys lakseslakteri også fungerer som bidrag til sikring av vannforsyning innafor forsyningsområdet til Storvatnet. Dersom det vel 30 millioners prosjektet (foreløpige tall) ikke også fyller den hensikten, men må kompletteres av demning, var vel en viktig del av hensikten også i det prosjektet ikke nødvendig? Det står heller ikke noe om i nåværende plan at det skulle bores ny inntaksledning til Lilandsvatnet – det som foreløpig er budsjettert med mer enn 30 mill. og legges inn til betaling gjennom gebyrer.

Prosjektet vannforsyninga i Sortland med utgangspunkt i forsyningsområdet til Storvatnet er blitt unødvendig komplisert å forholde seg til.

Rødt har utelukket brukt offentlige tall og beregninger som kommunen sjøl har brukt og gått god for. Det tilsier at med nåværende og kjent forbruk i overskuelig framtid ikke er nødvendig å øke vannlagerkapasiteten til Storvatnet med demning. Det er lagt ny og nedsenka tilførsel fra Storvatnet til renseanlegget som sikrer muligheten for større uttak derfra enn tidligere uten fare for vannrestriksjoner.

Høyre/Frp og ordfører skaper usikkerhet, forvirring og ikke avklaring.

– Start oppgradering av planverket og sett i det minste vedtak om bygging av demning på vent til ordfører har fått det hun ber om – et riktig kunnskapsgrunnlag.

Uten dette grunnlaget er det uakseptabelt å pålegge innbyggerne økte gebyrer uten skikkelig faktagrunnlag.

Hilsen Christoffer Ellingsen, gruppeleder Rødt