Svar til NFU – Sp vil tette forventningsgapet

Senterpartiet hadde et hyggelig og tankevekkende møte med representanter for Sortland lokallag av NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) på torget sist lørdag. Samme lokallag tok opp utviklingshemmedes behov i et åpent brev til kommunens politikere forleden.

Blant sakene som særlig opptar NFU er behovet for opplevelser i dagliglivet – tiltak som kan bryte med den monotonien som ofte preger utviklingshemmedes hverdag. I tillegg må nevnes behovet for kontaktpersoner som kan være døråpnere og veivisere inn til det mangehodete troll kommunen kan oppleves som.

Før jul i fjor løftet Senterpartiet i kommunestyret fram stillinga som barnekoordinator, som er en ny lovpålagt oppgave. Koordinatoren gir familier hjelp til å navigere i et utfordrende offentlig landskap, og denne tjenesten er nå på plass i Sortland.

Vi har også tatt opp at overgangen mellom videregående skole og voksenalder kan være svært krevende for personer med funksjonsnedsettelser. Familier opplever at arbeidet rundt deres ungdommer er fragmentert og mangelfullt koordinert. Nav gir gode tilbud, og også for denne gruppa er det et lovbestemt krav om kommunal koordinator, skjønt terskelen er høy for å komme i betraktning.

Her har omsorgsetaten i Sortland mer å gå på, men de ansatte har tatt tak i utfordringene, og Senterpartiet vil bidra til at det viktige oppdraget blir fulgt opp.

De fleste kommuner sliter med å leve opp til forventninger som følger av nasjonale krav. Med Senterpartiet i regjering har kommunene fått større alburom, og det har vi merket som lokalpolitikere. Målet vårt er sammen med de kommuneansatte å tette mer av forventningsgapet, slik at de som trenger det mest får et bedre tilbud.

Dette gjelder også behovet for støttekontakter, der brukerne har god grunn til å forvente mer av kommunen sin.