Årsmøteuttalelse fra Hadsel Arbeiderparti.

Foretaksmodellen (New Public Management) ble innført i 2002 som en styringsmodell for sykehusene i Norge. Modellen betyr at politikerne overlater styringen av sykehus til helsebyråkrater og næringslivsledere. Ved forslag til omfattende endringer, kan regjering og Storting gripe inn for å ta avgjørelser.

En av begrunnelsene for Foretaksmodellen var å få bedre kontroll på økonomien, men en like viktig målsetting var at de som arbeidet pasientnært skulle få mer tid til pasientene, og at det skulle ansettes flere til pasientnær virksomhet.

Landet ble delt inn i foretak med egne styre, som igjen blir ledet av en regional ledelse (Helse Nord, Helse Sør- Øst osv.) med egne styre. Sykehusene skal styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Alle investeringer skal belastes driftsbudsjettet. Eventuelt underskudd må dekkes inn ved økt effektivisering, samtidig som kvaliteten og behandlingen skal være minst like god eller helst bedre. Store investeringer i nybygg og nytt utstyr gir underskudd på driften, som igjen betyr at de ansatte må forholde seg til økt effektivisering og nedskjæringer hvert eneste år. Det er alltid en grense for hvor effektiv en organisasjon kan bli før det går ut over målsettingen og kvalitet. Hadsel Arbeiderparti tror denne grensen er nådd. Denne styringsmodellen er ikke egnet til drift av sykehus i vår landsdel. Flere land har innsett svakhetene ved Foretaksmodellen og forlatt den. Ikke Norge.

Fra slutten av 1990-tallet til 2008 vedtok Regjeringen, med AP i spissen «Opptrappingsplan for psykisk helse (1999 – 2006)» med 6,3 mrd til nye bygninger og 4,6 mrd til nye stillinger. «Vesterålsmodellen» ble lansert med henholdsvis 3 dag- og døgnenheter på hhv. Andenes (1997), Stokmarknes (2001) og Straume (2003), med til sammen 22 døgn- og dagplasser. Modellen var unik og skapte stor interesse fra inn- og utland. Hovedparolen fra fylkespolitikerne som den gang eide sykehusene var: «Høyest mulig kompetanse nærmest der folk bor».

Etter at planperioden var slutt i 2008, ble de øremerkede midlene som ble bevilget overført til helseforetakene. Dette medførte en kontinuerlig nedbygging av psykisk helsevern over hele landet. Dette til tross for at det var politisk vedtatt av Stortinget at psykiatri skulle være skjermet og prioritert.

Vesterålsmodellen innen psykisk helse er nå i ferd med å bli ødelagt. Flytting til Bodø er ødeleggende for tilbudet. I offentlig diskusjon dreier argumentene seg mye om «mangel på fagfolk» I Vesterålen har vi kvalifisert personell til å drive dette. Vi har hus og folk til å gi folk et godt og nært tilbud.

Hadsel Arbeiderparti ber Regjeringen reagere umiddelbart med å få endret Foretaksmodellen og å stoppe ødeleggelsene innen det psykiatriske tilbudet i Vesterålen.