Bakgrunnen

Befolkningen og bedrifter rundt krypto har protestert siden juni- 22 mot at anlegget er tatt i bruk og påfører omgivelsene store støyplager.

Det har blitt driftet uten midlertidig brukstillatelse fra første stund. Dette ble bekreftet av kommuneoverlegen i sitt vedtak om støy i oktober, sitat; Selskapet har startet med drift i midlertidige containere.

Kommuneoverlegens rapport

Driften har medført en støy i området som ifølge kommuneoverlegen må reguleres, sitat;

Den støyforurensingen datasenteret vil kunne generere dersom det reguleres etter T1442 anses ikke i tråd med kommunens overordnede planer og intensjonen for området. Det vil bryte med hensynet til folkehelse og bolyst som to hovedfokus i kommuneplanen.

Kommuneoverlegen har stadfestet det åpenbare at støyen kommer fra bygningstekniske installasjoner, sitat; Datasenterets produksjon er prosessering av data. Mikroprosessorer genererer i seg selv ikke støy. De genererer varme, som må fraktes bort. Det finnes kjøleløsninger som åpenbart er tekniske installasjoner, som større, sentraliserte kjøleaggregat eller systemer med vannkjøling.

Vurdering: Både et folkehelseperspektiv, og en vurdering av den faktiske virksomheten, tilsier at NS8175 er et mer korrekt utgangspunkt for regulering enn T1442.

Senere er det påvist at det er oppført bygg på annet sted på tomten enn det som rammevedtaket av 27/4-22 tillater. Dette fremkommer av nylig fremlagte tilsynsrapport.

Kommuneoverlegens rapport og tilsynsrapporten kan fås ved å kontakte kommunen. Tilsynsrapporten er på 13 sider pluss bilder.

Kommuneoverlegen har reagert etter sin forvaltningsmyndighet i forhold til Folkehelseloven, er suveren i sin avgjørelse.

Forvirringens kunst

Så hvilke vedtak er gjort etter 7-8 måneder i forhold til kommunedirektøren sitt ansvarsområde, Plan- og bygningsloven? Svaret er ingenting!

Først tre måneder etter tilsynet, som kom tre måneder etter klagen, er det skrevet en tilsynsrapport. Dette er da heller ikke en hvilken som helst rapport. Den virker mer innrettet mot å villede enn å veilede. Den inneholder en blanding av sannheter, irrelevante begreper, bortforklaringer og selvmotsigelser. Selv uten noen som helst kjennskap til lovverket, må denne rapporten være gull verdt for lingvister og språkfolk. Manipulasjon i kommunikasjon og språk er like varierte som de er utmattende. Det er en mental form for utnyttelse av språket vi må lære oss å gjenkjenne.

Forfatteren George Orwell sa, sitat; Tanken korrumperer språk og kan også korrumpere menneskelige reaksjoner.

Mantraet

Og hold deg fast; ett mantra er gjentatt 10 ganger i rapporten. Kjenner du saken litt, har du kanskje allerede gjettet hvilket. Men følg med.

Først til innledningen hvor det legges feilaktige og irrelevante begreper til grunn, og som det ikke finnes noen dekning for i plan -og bygningsloven. Disse er understreket her.

Innledningen i rapporten:

Kommunen vil også vurdere omfanget av test- og driftsfasen slike tiltak ofte må gjennomføre etter at anleggsarbeidene for de enkelte installasjoner, etter igangsettingstillatelsen, er sluttførte.

I tilsynssaken må det belyses relevante spørsmål og begreper, som angår blant annet midlertidig brukstillatelse, anleggsfase, prøvedrift, driftsfase, igangsettingstillatelse, før det kan belyses om det med sikkerhet er avvik, som må følges opp som ulovlig tiltak etterpå.

Her skal det utrolig nok vurderes - omfanget av test- og driftsfasen slike tiltak ofte må gjennomføre etter at anleggsarbeidene for de enkelte installasjoner, etter igangsettingstillatelsen, er sluttførte.

Her ligger nok en hund begravet, for å sitere et norsk uttrykk.

Relevante spørsmål?

I innledningen legges det føringer for rapporten som kalles relevante - for å belyse avvik.

Så hvor relevante er de egentlig? Her blandes relevante begreper fra PBL, som midlertidig brukstillatelse og igangsettingstillatelse, med irrelevante begreper hentet fra anleggsbransjen, som anleggsfase, prøvedrift og driftsfase.

Et kjent triks for å bortforklare og manipulere er å blande sammen det ekte med det uekte. Blanding av fakta og fiksjon er det vanskeligste å avsløre, fordi det forvirrer dersom man ikke kjenner den bakenforliggende konteksten. Teknikken ser man ofte i konspirasjonsteorier. Allerede i utgangspunktet kan man se hvilken vei det bærer her, som er å bruke begreper det ikke finnes hjemmel for i plan- og bygningsloven.

Første bortforklaring:

Første uriktige påstand s.11 i tilsynsrapporten, sitat: Statsforvalteren har vurdert både støy, T1442 og prøvedrift.

Statsforvalteren, som har sett på alle relevante dokumenter i saken om rammetillatelsen, definerer anleggets status som prøvedrift. Dette støtter administrasjonens tolkning om at prøvedrift er et legitimt steg i anleggsfasen.

Dette stemmer ikke. Statsforvalteren sier dette på side 3 og 9 i sin tilbakemelding:

Side 9, sitat; 4. Avsluttende bemerkninger. Statsforvalteren har ved denne behandlingen kun tatt stilling til om rammesøknaden er i samsvar med bestemmelsen om «lett industri». Det er ikke tatt stilling til om den støy som lokalmiljøet har opplevd er akseptabel.

Side 3: Det er søkt om midlertidig brukstillatelse i brev av 6. september 2022. Søknaden er slik vi oppfatter det ikke tatt stilling til i påvente av et eventuelt positivt utfall av klagebehandlingen. Det har likevel vært «prøvedrift» siden juni 2022 som har generert en rekke klager og fortvilelse i nærmiljøet. Det vises også til oppslag i lokal- og riksdekkende aviser i denne forbindelse.

Oppmerksom leser ser at prøvedrift på side er 3 satt i hermetegn av statsforvalteren, da denne vet at prøvedrift ikke er noe begrep i plan- og bygningsloven.

Prøvedrift er kun nevnt av statsforvalteren da begrepet er brukt både av bedriften og kommunen i flere sammenhenger i media.

Statsforvalteren definerer altså ikke anleggets status som prøvedrift, og støtter derved heller ikke administrasjonens tolkning om at prøvedrift er et legitimt steg i anleggsfasen, uten det forbehold om at det er søkt om tillatelse.

Rammesøknad- hva er det?

Stegene i en rammetillatelse er slik:

RAMMESØKNAD

FORKLARING

1.

Søknad om rammetillatelse

Pbl 21-4, 4.ledd

Tillatelse til å starte opp et tiltak eller ikke. Her er ikke alt planlagt i detalj, men søkes etter hvert som prosjektet utvikler seg.

2.

Igangsettingstillatelse

Plb 21-4, 4.ledd

Tillatelse til å sette i gang byggearbeidet.

3

Midlertidig brukstillatelse

Pbl 21-10 3.ledd

Tillatelse til å ta i bruk tiltaket før alt planlagt arbeidet er utført. Dette er egentlig et unntak. Kommunen er ikke forpliktet til å gi MB før alt av arbeid er ferdigstilt og kan gi ferdigattest.

4

Driftstillatelse bygningstekniske installasjoner

Pbl 27-10,4 ledd

For bygningstekniske installasjoner kan det gis driftstillatelse før de skal tas i bruk. Driftstillatelsen kan være tidsbegrenset og skal følge den enkelte installasjon.

Søknad om ferdigattest

Attest på at alle krav i forhold til pbl er oppfylt.

Tillatelser

Kommunen har ikke gitt tillatelse etter PBL som nevnt i 3 kolonne ovenfor. Kommunen har ikke gitt tillatelse etter PBL som nevnt i 4 kolonne ovenfor.

Men en byggherre kan altså søke om tillatelse til å teste bygningstekniske installasjoner som i kolonne 3 eller 4 ovenfor, men dette har ikke krypto gjort. Så selv om ordet prøvedrift ikke fins i PBL, mener kommunedirektøren at det er et relevant begrep. Prøvedrift brukes synonymt med driftstillatelse i entreprenørbransjen, men fins som sagt ikke i PBL.

Disse fakta river grunnen av kommunedirektørens framstilling på å legitimere at krypto har tatt anlegget lovlig i bruk.

Andre bortforklaring

Igjen prøver kommunedirektøren å argumentere seg bort fra fakta ved å bruke flere begreper som ikke fins i PBL (Test- og driftsfase, Anleggsfase, Prøvedrift og Driftsfase) og til og med henvise til NS6450 som gjelder kontraktsforhold i entreprenørbransjen/anleggsbransjen;

Dette er helt ute på viddene av feilaktig argumentasjon! Se her:

Side 10, sitat;

Prøvedrift av et anlegg er, som ordet antyder, en periode mellom byggeperioden og overtakelse, der et bygg gjennomgår testing og tilpasning av de tekniske systemene.

Prosessene for dette er beskrevet i NS6450. Prøvedrift er en periode der man kan ha mulighet til å avdekke feil på utstyr, innstillinger, settpunkter osv. før bygget endelig overleveres til byggherre.

Norsk Standard NS 6450 beskriver prosessene forut for, og under selve prøvedriftsfasen.

Standarden angir krav til testing, idriftsetting og prøvedrift av tekniske

bygningsinstallasjoner. Altså at bygg er ferdig med en gang.

Den inneholder også en prosessbeskrivelse som viser når de ulike aktiviteter skal gjennomføres.

Det som er tilfelle, er at NS 6450 ikke er et begrep i Plan- og bygningsloven. Likevel griper Janne Kankaala til denne bortforklaringen. Denne standarden angir krav til testing, idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner (som kommuneoverlegen refererer til). Den inneholder også en prosessbeskrivelse som viser når de ulike aktiviteter skal gjennomføres. Standarden angir krav til både byggherre og utførende leverandører. Dette er entreprenørspråk.

Som nevnt kan en byggherre søke om driftstillatelse for bygningstekniske installasjoner. Men det har krypto ikke gjort, og har bare fortsatt sin drift uten brukstillatelse eller driftstillatelse.

Tredje bortforklaring

Side 11, sitat; Det er naturlig at et industri-/produksjonsanlegg må testes en periode før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er utstedt. Ellers er det faktisk umulig for tiltakshaveren å dokumentere alle forhold som kreves for å få ovennevnte tillatelser utstedt. Tidlig i anleggsfasen er det neppe mulig å få midlertidig brukstillatelse innvilget. Det fremstår som et urimelig krav fra forvaltningens side dersom tiltakshaveren pålegges å ha midlertidig brukstillatelse, som normalt gis nær slutten av anleggsfasen, før noen form av drift kan igangsettes. Det er en fordel for både tiltakshaveren, men også for kommunen og nærmiljøet, at et anlegg har gått gjennom grundige tester og alle avvik er oppdaget og lukket før man formelt går til driftsfasen.

Midlertidig brukstillatelse eller tidsbegrenset driftstillatelse er selvsagt ikke noe kommunen kan pålegge en tiltakshaver. Det er derimot tiltakshavers egen vurdering og ansvar om det er nødvendig med slike søknader. Det er nettopp derfor vi har bestemmelser i PBL § 21.10, 3 ledd og i § 27-10, 4. ledd. Istedenfor har tiltakshaver/ krypto tatt i bruk tekniske installasjoner etter hvert som de er blitt operative. Dette har kommunedirektøren visst om uten å gjøre noe siden juni 2022. Jf. som nevnt i kommuneoverlegens rapport.

Selvmotsigelse

Les videre denne selvmotsigelsen på s.5, sitat; Plasseringen er dokumentert å være i strid med innvilget rammetillatelse av 27.04.2022, men omfanget på tiltaket i seg selv, fremstår i stor grad å være i tråd med rammetillatelsen. Det gjelder mengde containere. Tiltakshaver opplyste at de venter flere containere. Når disse siste kommer, opplyste tiltakshaver at de er på 100 % av det som er godkjent i rammetillatelsen av 27.04.2022.

Altså, dokumentert å være i strid med PBL, men i stor grad i tråd med rammetillatelsen! Psykologisk manipulasjon? Ja vel, men lite elegant. Her kommer ordet omfang inn - som en ny unnskyldning.

Terningkast 5

Vi åpnet med at selskapet har startet drift i midlertidige containere etter hvert som de er ankommet eiendommen, og at det er bygd på et område som bryter med rammetillatelsen. Dette er fakta.

I den grad det er mulig å gi terningkast på manipulering gjennom kommunikasjon ved å vri på sannheten, kommer her vårt terningkast 5 fra side 12 tilsynsrapporten, sitat;

1. Det er gjort tiltak på eiendommen som ikke er godkjent av kommunen. Disse gjelder endret plassering og støydempingstiltak. Dette strider mot bygningslovens bestemmelser jf pbl §20-1 og 2 og vilkår 2 i rammetillatelse av 27.04.22. Søker har argumenter for hvorfor de har gjort tiltakene annerledes enn omsøkt, men har ikke fått disse tiltakene godkjent før de igangsatte disse. Det bør vurderes bruk av pbl §32 for oppfølging av forholdene. Omfang for øvrig vurderes til § i stor grad være i tråd med tillatelser.

Krypto får altså ikke kritikk for å ha startet drift i midlertidige containere uten tillatelse. Det de får kritikk for, er at de ikke har søkt om støydempingstiltak på grunn av drift i midlertidige containere! Forvirret?

Terningkast 6

Så vårt terningkast 6 på pkt. 2 i kommunens vurdering:

Det anses som legalt at tekniske installasjoner gjennomgå tester og korrigeringer i en prøveperiode for å sikre at leveranser oppfyller forventet kvalitet. Slik kan det under anleggsperioden sikres at avvik ikke oppstår før det startes full drift av anlegget. Ved at anleggs- og driftsfasen overlapper hverandre har tiltakshaver også mulighet til å gjøre korrigeringer for å kunne tilpasse støy til å være innenfor gjeldende støykrav.

Vi ser altså her gjentakelse nummer 10 av mantraet, og i tillegg oppfordring til ulovligheter ved å gi en bedrift blanco -fullmakt til drift uten tillatelse- ved også å påstå at «anleggs -og driftsfasen overlapper hverandre».

Nei - Norges lover skrives ikke av kommunaldirektør Janne Kankaala i Hadsel. Her finnes en blanding av oppkonstruerte sammenhenger som kan utmatte en leser emosjonelt. Ikledd et byråkratspråk for å overbevise deg om at vedkommende har rett.

Det som er mer alvorlig, er at byggherrer for ettertiden kan ta denne oppfordringen til lovbrudd på alvor. Tenk deg at du bygger hus. Med denne logikken kan du ta i bruk, teste ut og prøvedrifte leveranser -uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Du kan lage mat på kjøkkenet, teste alt teknisk utstyr, ha party med høy musikk, overnatte i din nyinnkjøpte seng (heve/senk) med kjæresten, i en udefinert periode. For som Janne Kankaala sier; sikre at leveranser oppfyller forventet kvalitet. Riktignok er kommunens slagord Et hav av muligheter, men her går det vel over alle støvelskaft - eller hva?

Avslutningsvis, sitat fra tilsynsrapporten; Det bør vurderes ulovlighetsoppfølging etter pbl kap. 32, som respons på dette forholdet, herunder vurdering av bruk av overtredelsesgebyr i hht byggesaksforskriftens 16-1.

Gammelt ordspråk

Et ordspråk fra det gamle Roma sier at; Det er ikke er langt fra Kapitol til den tarpeiske klippe.

Bare ta i bruk du

Som kommunedirektøren oppfordrer til, kan du altså i Hadsel ta i bruk ett tiltak- i en selvvalgt prøveperiode eller driftsfase- uten brukstillatelse- uten ferdigattest. Det er bare å gønne på!

Din belønning for å ha lest dette

Tilsynsrapporten er på 13 tekst-sider, hvor det flere steder kan se ut som at hensikten er å forvirre ved å bruke det kjente trikset å blande fakta med usannheter og bortforklaringer. Slikt hører ikke hjemme i vårt vestlige demokrati.

Vi håper du har hengt med, og du har sikkert skjønt at kommunedirektørens mantra er ordet prøvedrift, gjentatt 10 ganger i hans rapport.

Nei belønningen er ikke Bit-coin. Men vi håper i alle fall at du er blitt bitte-litt klokere.

(PS I denne omfattende saken har vi brukt mye tid på å gå gjennom både kommunens og statsforvalterens vedtak, i tillegg til lovverk og annen tilgjengelig informasjon. Vi tror det har vært verd det, for å oppklare fakta feil i denne saken).

Hilsen

Naboer til kryptofabrikken

Til opplysning: VOL har tatt kontakt med kommunedirektør i Hadsel, Janne Kaankala. Han ønsker ikke å komme med et tilsvar til kritikken.